Wszystkie zmiany w KSP 2012

 

 

Wersje dostępne w 2012 roku:

 

12.01.001 ; 12.01.002 ; 12.01.003 ; 12.01.004 ; 12.01.005 ; 12.01.006 ; 12.01.007 ; 12.01.008 ; 12.01.009 ; 12.01.01012.01.011 ; 12.01.012 ; 12.01.013 ; 12.01.014 ; 12.01.015 ; 12.01.016 ; 12.01.017 ; 12.01.019 ; 12.01.021 ; 12.01.022 ; 12.01.023 ; 12.01.024 ; 12.02.005 ; 12.02.006 ; 12.02.00712.02.008 ; 12.02.009 ; 12.02.010 ; 12.02.011 ; 12.02.012 ; 12.02.013 ; 12.02.014 ; 12.02.015 ; 12.02.016 ; 12.02.017 ; 12.02.018 ; 12.02.019 ; 12.02.020 ;   12.02.021 ;  12.02.023 ;  12.02.024 ;  12.02.025 ;  12.02.02712.02.028 ; 12.02.029 ; 12.02.030 ; 12.02.031 ; 12.02.034 ; 12.02.035 ;

 

 

 

Wersja 12.01.001 (8.01.2012)

 

 

 • Odblokowano aktualizację danych na podstawie roku 2011.

 

 

 powrót na górę strony

 

 

Wersja 12.01.002 (9.01.2012)

 

 

1. Poprawiono aktualizację skrótu na pulpicie. Program tworzył skrót o nazwie KSP 2011 i uruchamiał z niego program na rok 2012.

 

2. Poprawiono przejmowanie faktur VAT z ubiegłego roku

 

 

 powrót na górę strony

 

 

Wersja 12.01.003 (12.01.2012)

 

 

 

 • Nowy schemat deklaracji VAT-UE i VAT-UEK. Jest pewien problem z deklaracjami elektronicznymi. Otóż MF 25 października 2011 opublikowało nową (nieoficjalną) wersję schematów w/w deklaracji. Oficjalna pojawiła się w grudniu 2011. W opisie do opublikowanej schemy czytamy: "VAT-UE(2) INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA O DOKONANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH TRANSAKCJACH - dotyczy rozliczeń począwszy od pierwszego okresu rozliczeniowego drugiego półrocza 2011 r." . Sam schemat ogranicza tworzenie deklaracji do roku 2011 i późniejszego. Schemat ten zastąpił dotychczasowy schemat o tym samym numerze który obowiązywał od 1.01.2010r (nazwijmy go schematem 2a). Obecnie mamy następującą sytuację: istnieją 2 obowiązujące schematy: pierwszy VAT_UE(1) za okres 2007-01 do 2009-12 i drugi VAT-UE(2) za okres od 2011-07. Mamy więc okres od 2010-01 do 2011-06, dla którego to nie wiadomo jakie deklaracje należy składać. KSP będzie w tym okresie tworzyć deklaracje wg schematu 2a. Oczywiście nie wiadomo czy to jest dobrze. Informacja MF też się nie orientuje.

 

 

 powrót na górę strony

 

 

Wersja 12.01.004 (18.01.2012)

 

 

 1. Poprawiono wydruk PIT-8C. Program nie drukował nazwiska osoby upoważnionej do składania deklaracji. MF opublikowało nową wersję schematu.
   
 2. Poprawiono wydruk PIT-8AR. Program umieszczał podatek od wypłaconych dywidend w polach dotyczących innych przychodów. MF oopublikowało nową wersję schematów.
   
 3. MF opublikował schemat deklaracji PIT-36 i wszystkich załączników, w związku z tym w KSP można już wysyłać deklarację do bc-Edka. Należy spradzać czy pojawiła się już nowsza wersja programu bc-Edek obsługująca nowe schematy.
   
   
 4. Zaktualizowano podstawy składek na ub. zdrowotne

 

 

 

 powrót na górę strony

 

 

Wersja 12.01.005 (21.01.2012)

 

 

 

1. Program instalacyjny naprawia strukturę tabeli PIT-8C w przypadku znalezienia błędów.

2. Nowe deklaracje PIT-8C i PIT-8AR wg schematów które będą obowiązywać po dniu 1 luty 2012.

3. W opcji pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenie dodano opcję "Filtruj PIT-11". Program pokaże jedynie tych pracowników którym należy złożyć deklarację PIT-11.

4. Jeżeli w umowach zlecenie dopiszemy umowę o kodzie "16" (inne przychody) oraz tytuł ubezpieczenia rozpoczynający się od cyfr "092", to każda wypłata do tej umowy z kodem "092...", niezależnie od wprowadzonych atrybutów umowy będzie policzona następująco:

 

 • Koszty zostaną przyjęte w wysokości 0 zł

 

 • Składki na ubezpieczenia społeczne pokryje w całości pracodawca (również te w części przypadającej na pracownika).

 

 • Podatek zostanie przyjęty w wysokości 0zł.

 

 • Ubezpieczenie zdrowotne również w wysokości 0zł, ale podstawa tego ubezpieczenia zostanie ustalona w normalnej wysokości (brutto - składki pracownika.)

 

 • Wypłaty zostaną umieszczone na deklaracji PIT-8C z opisem "Stypendium". Tak więc te wypłaty nie będą wykazywane na PIT-11

 

5. Opisane wyżej wypłaty dotyczą bezrobotnych otrzymujących stypendia w ramach odbywanych szkoleń, stażów i innych kursów przygotowania zawodowego, które wykonywane są przez inny podmiot niż urząd pracy.

 

6. W opcji Lista płac z umowy o pracę dodano w opcjach (F5) możliwość przesłania danych o wypłacie do systemu pełnej księgowości KSP_WIN/FK.

 

 

 

 powrót na górę strony

 

 

Wersja 12.01.006 (26.01.2012)

 

 

1. Ponieważ przygotowane kilka miesięcy temu rozporządzenie MF w sprawie zmiany stawek za 1km przebiegu pojazdu jednak nie weszło w życie, program instalacyjny przywraca poprzednie wartości stawek.

 

2. Kilka zmian wyglądu formatek

 

 powrót na górę strony

 

 

Wersja 12.01.007 (27.01.2012)

 

 

 • ZUS opublikował na swojej stronie wyjaśnienia, w jaki sposób ustalać podstawę składek na ubezpieczenie społeczne, dla osób przebywających na urlopie wychowawczym. Wprawdzie wyjaśnienia nie mają żadnego umocowania w przepisach, tym niemniej zaimplementowaliśmy je w programie. Zgodnie z wyjaśnieniami przy ustalaniu przeciętnego wynagrodzenia należy stosować identyczne zasady jak przy ustalaniu podstawy zasiłku chorobowego. Tak więc program, za 12 miesięcy poprzedzających przejście na urlop wychowawczy ustali dla każdego z miesięcy kwotę wynagrodzenia które wejdzie w skład średniej. Jeżeli w danym miesiącu pracownik nie przepracował pełnego miesiąca, to wynagrodzenie z tego miesiąca zostanie pominięte, o ile przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy oraz zostanie uzupełnione w przeciwnym razie. Jeżeli we wszystkie miesiące z których ustalana jest podstawa, pracownik przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy, wszystkie miesiące zostaną uzupełnione. Jeżeli brak będzie choćby jednego miesiąca z którego można ustalić podstawę, podstawa będzie ustalona w wysokości określonej w umowie o pracę. Oczywiście podstawa nie może być niższa niż płaca minimalna. Nie wiemy, czy należy zaadoptować art.43 z "Ustawy o świadczeniach...", obecnie nie stosujemy go.

 

 

 powrót na górę strony

 

 

Wersja 12.01.008 (6.02.2012)

 

 

1. Poprawiono eksport danych do programu płatnik. Jeżeli w nazwie firmy występował cudzysłów, program błędnie parsował go na kod &guot; (zamist litery q wpisywaliśmy literę g)

 

2. W opcji "Lista płac" dodano zestawienie należnego i wykorzystanego urlopu.

 

3. Poprawiono import faktur korygujących z programu Faktura_Win.

 

 

 

 powrót na górę strony

  

 

 

Wersja 12.01.009 (11.02.2012)

 

 • Poprawiono błąd, który występował podczas edycji uzasadnienia korekty deklaracji. Błąd powstawał po kliknięciu myszą poza obszar tekstu.
 • Poprawiono błąd w naliczaniu składki ZUS-51 dla stypendiów (kod ub. 092). Program naliczał składkę odrębnie dla pracodawcy i odrębnie dla pracownika, a następnie dodawał te składki jako opłacone przez pracodawcę. Taki sposób postępowania powodował błędy zaokrągleń. Obecnie składkę pracodawcy program oblicza odrębnie jako 19.52% i 8% podstawy. Oczywiście nadal obliczana jest część składki przypadająca na pracownika w celu określenia podstawy składki zdrowotnej.

 

 • Błąd występujący w nowo dopisanych firmach. Program niezależnie od wprowadzonego parametru, traktował firmę jako firmę z otwartego rynku pracy (a nie z ZPHR).

 

 • Poprawiono błąd, który występował przy zapisywaniu załączników VZM-1 do pliku pdf

 

 • W opcji "Obsługa kopii danych"/"Aktualizuj dane na podstawie 2011 roku" dodano punkt w którym możemy przepisać numery NIP pracownikom z kartoteki umów o pracę i umów zlecenie za rok 2010. Nipy przepiszą się do specjalnego pola (nie do pola z nipem). Jeżeli edytując kartotekę naciśniemy w polu NIP klawisz INSERT program podpowie nam numer NIP zapamiętany w tym specjalnym polu. Dodatkowo, jeżeli wpiszemy pracownikowi numer NIP zostanie on zapamiętany w tym specjalnym polu. Skasowanie pracownikowi numeru NIP nie skasuje go ze specjalnego pola.

 

 • Jeżeli zakład pracy wypłaca zasiłki, to kwota brutto wypłaconego zasiłku macierzyńskiego będzie teraz uwzględniana przy kontroli przekroczenia rocznego ograniczenia składki ZUS.

 powrót na górę strony

 

 

Wersja 12.01.010 (14.02.2012)

 

 • W opcji obsługa kopii danych w aktualizacji danych na podstawie roku 2011 dodano możliwość zaktualizowania zaliczek.

 

 • Poprawiono błąd który czasem występował przy imporcie faktur z sytemów sprzedaży. (Gdy importowane dokumenty nie zawierały daty dokumentu) .

 

 • Zmieniono funkcjonalność kalkulatora opisowego. Znak ":" nie będzie już oznaczał operatora dzielenia (do dzielenie mamy znak "/", tylko posłuży nam do wpisywania godzin np. 3:10+3:20+3:30 będzie równe 10:00 godzin. Jeżeli w oknie wpisywania wyrażenia wystąpi chociaż jedna liczba zapisana jako godzina, wynik wyrażenia będzie godziną (po naciśnięciu ENTER). Jeżeli będziemy przekazywać wynik działania do jednej z pamięci (F1,F2,F3) to program przekaże tam wynik w postaci liczby dzisiętnej. Np. 3:30 (trzy godziny 30min) przekaże jako 3.5 (trzy i pół godziny.

 

 powrót na górę strony

 

 

Wersja 12.01.011 (15.02.2012)

 

 • Poprawiono obliczanie proporcji z Art.90 ustawy o VAT. W przypadku występowania marży indywidualnej lub komisu. Program zaniżał obrót opodatkowany uwzględniając w proporcji marżę zamiast obrotu (Ten błąd nie ma znaczenia gdy cały obrót jest opodatkowany)

 

 • W zeznaniu PIT-36L poprawiono kolejność odliczania straty z lat ubiegłych i składek na ubezpieczenie społeczne. Program dokonywał odliczeń zgodnie z układem deklaracji, a więc najpierw odliczał stratę, co jest niekorzystne dla podatnika.

 

 • Pole niewykorzystanych odliczeń z ubiegłego roku dla PIT-D było zaokrąglane do złotówki. Poprawiono ten błąd

 

 powrót na górę strony

 

 

Wersja 12.01.012 (16.02.2012)

 

 • W związku ze stanowiskiem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (IBPP2/443-1014/08/UH) i Naczelnika I Mazowieckiego US w Warszawie (1471/NUR1/443-334/05/AP), zmieniamy w programie definicję obrotu w transakcjach opodatkowanych na zasadach VAT-marża. Od teraz obrotem będzie marża netto, a nie kwota należna od nabywcy pomniejszona o podatek należny.

 

 

Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie: 1471/NUR1/443-334/05/AP:

 

W myśl art. 29 ust. 1 podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

 

Zgodnie natomiast z art. 120 ust. 4 w/w ustawy w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odsprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

 

Zatem przy obliczaniu proporcji należy uwzględnić marżę pomniejszoną o kwotę podatku.

 

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach: IBPP2/443-1014/08/UH

 

Mając na uwadze przedstawione przepisy prawa należy stwierdzić, iż przy wyliczaniu przedmiotowego wskaźnika:

 

 

 • w liczniku należy uwzględnić obrót z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (tj. sprzedaż opodatkowana VAT) oraz wartość netto marży z tytułu sprzedaży samochodów używanych w systemie marży,

 

 • w mianowniku ujmuje się licznik (czyli całkowity obrót uzyskany z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego - tj. sprzedaż opodatkowana VAT i wartość netto marży z tytułu sprzedaży samochodów używanych w systemie marży) oraz obrót z tytułu czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje (sprzedaż zwolniona z VAT).

 

 

 powrót na górę strony

 

 

Wersja 12.01.013 (18.02.2012)

 

 1. W opcji: 8. INSTALACJA/ 4. BILANS OTWARCIA/ 3.Przenumeruj numer systemowy dodano opcje nr 3. Opcja ta przenumeruje wszystkie dokumenty w bieżącej firmie lub we wszystkich firmach w ten sposób, że numer systemowy będzie identyczny z liczbą porządkowa nadawaną podczas księgowania. Jeżeli żaden dokument nie został jeszcze zaksięgowany, numery systemowe rozpoczną się od 1. Jeżeli wybierzemy opcję rpzenumerowania we wszystkich firmach, a któraś akturat nie będzie dostępna (ktoś pracuje), program po zakończeniu operacji pokaże listę pominiętych firm. Renumerację w tych firmach trzeba będzie przeprowadzić oddzielnie w każdej z tych firm. Lista pominiętych firm będzie również zapisana w raporcie z waznych operacji (ALT+R na głównym ekranie).
   
 2. W punkcie: A. EWIDENCJA VAT/ 5. Parametry konfiguracyjne, dodaliśmy 8 stronę danych, na której możemy zdecydować, którą metodę wybrać przy uwzględnianiu transakcji opodatkowanych na zasadach VAT-marża w proporcji z Art.90. Domyślna wartość to "1", czyli metoda bezpieczna, zgodna z decyzjami Naczelników Urzędów Skarbowych i Dyrektorów Izb skarbowych. Jest to oczywiście metoda niekorzystna dla podatnika, zgodnie z nią w proporcji będzie uwzględniana podstawa opodatkowania, czyli marża netto. Metoda nr "2" zgodna z wyrokiem NSA będzie uwzględniać w proporcji obrót, a więc kwotę należną od kupującego pomniejszoną o podatek VAT (od marży).
   
 3. Różnice kursowe. Powstał pewien problem związany z przedpłatami do faktur. Otóż, KSP przy instalacji na Nowy rok oblicza saldo na walutowych rachunkach bankowych na dzień 1 styczeń i przepisuje do rozrachunków wszystkie nierozliczone faktury. Jeżeli w ubiegłym roku dokonywane były (lub przyjmowane) przedpłaty do faktur, to przedpłaty te nie są ujęte w operacjach na rachunku, bowiem dotyczą ubiegłych lat. Jeżeli w bieżącym roku otrzymujemy lub wystawiamy fakturę, do takiej przedpłaty, to powstaje różnica kursowa, ale program nie może jej obliczyć bowiem nie posiada informacji o ubiegłorocznych przedpłatach. Aby rozwiązać ten problem wprowadziliśmy nowy punkt: 7.OBSŁUGA KOPII DANYCH"/ 7.Aktualizuj dane na podstawie roku 2011/ B.Różnice kursowe aktualizuj zaliczki. W tym punkcie możemy pobrać z ubiegłego roku te zaliczki, które zostały przypisane do konkretnego kontrahenta, mają przypisany kurs waluty, nie są powiązane z żadnym rozrachunkiem i dotyczą roku wcześniejszego niż bieżący (2012). Pobrane zaliczki będą przechowywane w specjalnej tabeli, będą widoczne przy wykonywaniu operacji powiązania rozrachunku z zaliczką (F9). Poznamy je po dacie (rok < 2012).
   
 4. W związku z powyższym zmieniliśmy jedno zestawienie - "Różnice kursowe do zapłaty rozrachunku". Obecnie składa się z dwóch części pierwsza ujmuje zapłaty z bieżącego roku i druga z lat ubiegłych.
   
 5. Podczas wiązania zaliczki z fakturą możemy trwale usunąć zeszłoroczna zaliczkę naciskając klawisz DEL.
   
 6. Podczas przeglądania zapłat do faktury (F10) możemy usunąć powiązanie pomiędzy zapłatą i fakturą (zapłata nie jest usuwana) klawiszem DEL.

 

 

 powrót na górę strony

 

 

Wersja 12.01.014 (22.02.2012)

 

1. Zestawienie urlopu wykorzystanego i należnego uzupełniono o informację o urlopie na dziecko.

 

2. W opcji Aktualizacja danych na podstawie ubiegłego roku dodano opcję "Aktualizuj magazyn samochodów". Program dopisze brakujące rekordy z ubiegłorocznego magazynu, o ile samochody nie zostały sprzedane w ubiegłym roku. dodatkowo program usunie z bieżącego roku te samochody, które zostały sprzedane w roku ubiegłym.

 

3. W opcji "Pracownicy konfiguracja" dodano nową opcję "Opracuj pliki z ZUS". Otóż, może się zdarzyć, że ZUS przyśle nam informację o konieczności skorygowania starych deklaracji. Jeżeli nie mamy tych deklaracji w programie Płatnik (klient wysyłał do ZUS deklaracje papierowe, lub po prostu w programie brak jest deklaracji za wskazany przez ZUS okres), możemy wystąpić do ZUS o udostępnienie nam tych danych. ZUS zwykle przygotowuje te dane na płycie CD w spakowanej postaci zip. Co zawierają pliki zip? W plikach zip może być wiele dokumentów xml zawsze podzielonych na grupy. W pierwszej są deklaracje zgodne ze strukturą plików KEDU-2 i w drugiej zgodne ze strukturą plików KEDU-3. Pliki xml odwołują się w swoim nagłówku do strukturalnego opisu zawartości. Cały plik xml musi być zgodny z tą strukturą. Tak więc nie jest możliwe zapisanie w jednym pliku xml danych zdefiniowanych w różnych schematach xsd.

 

Zwykle sprawa jest prosta. Należy wypakować pliki xml z plików zip i wczytać je do programu Płatnik albo jako "Import danych", albo jako "zasilenie inicjalne". Jeśli w wyniku tych działań będziemy mogli stworzyć w Płatniku deklaracje korygujące to sprawa jest załatwiona.

 

Uwaga: Jeżeli przy imporcie danych, Płatnik poinformuje nas, że pominął ubezpieczonych, bo brakowało im identyfikatora PESEL, to takie dane należy wczytać korzystając z opcji "Zasilenie inicjalne". Kiedyś identyfikatorem ubezpieczonego mógł być numer NIP, obecnie musi to być numer PESEL.

 

Czasem jednak pliki xml udostępnione przez ZUS, zawierają niepełne komplety danych. Np. mamy deklaracje RCA bez deklaracji DRA. Szczególna niedogodność wystąpi wówczas, gdy bloki wielokrotne są przypisane do wielu tych samych deklaracji. Przykładowo: deklaracja RCA ma blok wielokrotny w którym wykazywane są składki za poszczególnych ubezpieczonych. Za dany okres powinna wystąpić jedna deklaracja RCA zawierająca wszystkich pracowników. Niestety, często w plikach z ZUS mamy wiele deklaracji RCA za ten sam okres i z tym samym numerem zawierające tylko część pracowników. Np. mamy RCA 01-1999-11 z pięcioma pracownikami i deklarację RCA 01-1999-11 z dwudziestoma pracownikami. Powinna być jedna deklaracja z 25 pracownikami. Takie powielone deklaracje mają tę wadę, że nie da się na ich podstawie sporządzić deklaracji korygującej bowiem Płatnik jako wzór tej deklaracji przyjmie pierwszą z brzegu i w wyniku tego nasza korekta nie będzie zawierać wszystkich pracowników. Często też pliki z ZUS nie dają się wczytać.

 

4. Co robi program KSP? Program KSP stworzy we wskazanym katalogu tyle plików xml ile jest deklaracji DRA. Każdy plik będzie zawierał oprócz deklaracji DRA przypisane do niej deklaracje RCA, RSA RZA. Ponieważ ZUS przysyła czasem za ten sam okres deklaracje w formacie KEDU-2 i KEDU-3 program zapisze te deklaracje w odrębnych plikach. Jeżeli w plikach z ZUS będzie brakować deklaracji DRA program utworzy ją. Pliki z dodaną deklaracją DRA będą zakończone dopiskiem "_lta". Nazwa plików skonstruowana jest następująco:

 

 

Dra_okres_numer (typ_kedu)_lta.xml

 

 • okres: numer okresu za który składana jest deklaracja np. 1999-01

 

 • numer: numer kolejnej deklaracji 01-pierwsza deklaracja, 02 pierwsza korekta, 03-druga korekta

 

 • Typ_kedu: przyjmuje wartość 2 lub 3 w zależności od wersji struktury pliku.

 

 • lta: dodatek do nazwy pliku wskazujący, że deklaracja DRA została dodana przez KSP. W plika przesłanych z ZUS występowały wyłącznie deklaracje RCA, RSA lub RZA za ten okres.

 

5. Przykład: Dra_1999-11_03 (2).xml Plik zawiera deklaracje za okres 1999-01, jest to druga korekta (3-ci plik), oraz dane są zgodne ze strukturą KEDU-2

 

Uwaga: W katalogu który zawiera pliki z ZUS (zip) nie może być innych plików. Wszystkie pliki zip zawarte w tym katalogu zostaną przetworzone przez program. Katalog do którego program wypakuje pliki xml powinien być różny od katalogu z plikami zip.

 

Uwaga: Proponujemy, przed wczytaniem danych do właściwej bazy programu Płatnik, wykonac test na próbnej, pustej bazie typu Access (*.mdb). Można też całość korekt wykonac na bazie próbnej i wyeksportować dane korygujące do plików xml, a następnie wczytać je do właściwej bazy danych.

 

 

 powrót na górę strony

 

 

Wersja 12.01.015 (5.03.2012)

 

1. W opcji "Kartoteka pracowników" dodano zestawienie "Karta wynagrodzeń zagranicznych". Zestawienie to powinno być pomocne podczas kontroli deklaracji PIT-11, dla pracowników zatrudnionych poza granicami kraju

 

2. Zmieniono domyślną składkę ubezpieczenia wypadkowego z 1.67 na 1.93 (od kwietnia) i zaktualizowano kwotę przeciętnego wynagrodzenia z której wynika maksymalna podstawa składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe i maksymalna podstawa składek na ubezpieczenie społeczne dla osób przebywających na urlopie wychowawczym.

 

3. Zmieniono sposób wypełniania świadectwa pracy. Jeżeli za okres z którego drukowane jest świadectwo pracownikowi zmieniano wymiar etatu, program będzie drukował odpowiednie okresy w których obowiązywał dany etat

 

4. Jeżeli podatnik nie składał deklaracji VAT-UE, a w bieżącym roku odkrył dokumenty, które powinny się znaleźć w deklaracji VAT-UE za ubiegłe lata, to program nie pozwalał wydrukować deklaracji, bowiem nie pozwalał jej przeliczyć. Obecnie odblokowano taką możliwość. Załóżmy że podatnik odkrył w dniu 11.03.2012 WDT za miesiąc 09-2010. Za miesiąc 09-2010 nie złożył deklaracji VAT-UE, więc nie może jej skorygować, powinien złożyć pierwszą deklarację. Aby to zrobić należy wprowadzić do ewidencji dokument z data dzisiejszą np. 11.03.2012 i w polu uwzględnij w deklaracji za miesiąc wpisać 2010-09. Następnie powinien dla deklaracji VAT-UE wprowadzić datę jej złożenia na 2012.03.11 (musi być mniejsza lub równa dacie dokumentu) i wykonać obliczenia (F3)

 

5. Zmodyfikowano wprowadzanie kwot nadpłaty składki ZUS-51 i niedopłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne w związku z przekazaniem przez ZUS informacji o przekroczeniu podstawy na ubiegłe okresy. Dotychczas program pozwalał pobrać z historii wynagrodzeń odpowiednie kwoty, które służyły mu do wyliczenia odpowiednich kwot korygujących. Niestety można było pobrać i zapamiętać tylko dane z jednego okresu. Jeżeli trzeba było korygować dane z wielu okresów, użytkownik musiał sobie gdzieś na boku zapamiętać obliczenia za poszczególne okresy i ich sumę wprowadzić w odpowiednie pola formatki. Obecnie, gdy na ekran wywołamy formatkę na której wyliczamy kwoty korekt, możemy: 

 

INSERT: jak dotychczas, wpisanie korygowanego okresu i naciśnięcie klawisz INSERT, spowoduje pobranie z historii wynagrodzeń odpowiednich kwot.
ALT+: Naciśnięcie klawiszy ALT oraz klawisza "+" na klawiaturze numerycznej spowoduje wyliczenie odpowiednich kwot korekty i dodanie ich do kwot na głównej formatce. Tym sposobem możemy wyliczać korekty za poszczególne okresy i dodawać je do formatki z łączną kwotą korekty.
F5: Klawisz F5 pokaże nam raport z obliczenia bieżącej korekty
END: Klawisz END spowoduje opuszczenie formatki z obliczeniem korekty i zapamiętanie jej aktualnego stanu

 

Przy okazji poprawiono błąd. Program nie uwzględniał faktu, że składka na ubezpieczenie chorobowe, nie podlega ograniczeniom. Obecnie na formatce wprowadzania danych podajemy łączny procent składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (bez chorobowego), zwykle 11.26%

 

6. Poprawiono błąd przy tworzeniu deklaracji VAT-7 dla podatników - osób fizycznych. Program nie przesyłał do bcEdka numeru PESEL właściciela. Ten fakt nie przeszkadzał wysyłać deklaracje elektronicznie, jednak, przy wydruku z programu bcEdek, brak było na wydruku tej informacji.

 

7. W punkcie sprawy do załatwienia rozdzielono punkt "Komu deklaracja VAT" na dwa punkty: Komu deklaracja VAT-7 i komu deklaracja VAT-UE.

 

8. W punkcie jw. dodano do informacji o PIT-11 na koniec roku informację o konieczności wysłania PIT-8C

 

9. W punkcie jw. dodano opcję w której zobaczymy listę wszystkich tych firm które są zobowiązane do złożenia deklaracji PIT-4R i PIT-8AR

 

10. W związku ze zmianami w opcjach "Komu PIT", odpowiednio zmieniono przejmowanie danych do pocztowej książki nadawczej

 powrót na górę strony

 

 

Wersja 12.01.016 (8.03.2012)

 

1. W opcji "Absencja" dodano raport z obliczeń podstawy składki na ubezpeiczenie społeczne dla osób przebywających na urlopie wychowawczym. Przy okazji porpawiono błąd w obliczaniu tej podstawy.

 

 powrót na górę strony

 

 

Wersja 12.01.017 (20.03.2012)

 

Zanim omówimy zmiany kilka uwag na temat instalacji programu:

 

a) Jeżeli na komputerze, na którym instalowany jest program lub komputerze, na którym przechowywana jest baza danych, zainstalowany jest program antywirusowy AVAST lub Kaspersky należy zatrzymać skanowanie zarówno komputera lokalnego jak i serwera plików. Generalnie, jeśli te programy antywirusowe są obecne w systemie Windows należy w opcjach skanowania wyłączyć ze skanowania zarówno katalog z programem KSP jak i katalog z bazą danych. Gdy wygaśnie już licencja na te programy antywirusowe, zalecamy zakupić ESET NOD32, lub ESET Smart Security.

 

b) Na komputerach z systemem Windows VISTA, Windows 7, 2003, 2008 lub ostatnio wersji beta Windows 8, należy obowiązkowo wyłączyć kontrolę konta użytkownika (przesunąć suwak na sam dół), inaczej nie tylko instalacja, ale normalna praca z programem będzie niemożliwa.

 

c) Jeżeli instalujemy program KSP z jego wnętrza, a nie programem instalacyjnym, oraz mamy zainstalowany system Windows jak w punkcie b), powinniśmy być zalogowani jako administratorzy oraz dodatkowo program KSP należy uruchomić w trybie Administratora (prawy klawisz myszy na ikonie programu – uruchom w trybie administratora).

 

Zmiany:

 

1. Dzięki uprzejmości Biura Rachunkowego z Rudy Śląskiej, otrzymaliśmy dostęp do materiałów stawiających w nowym świetle zasady rozliczania zagranicznych wynagrodzeń. Po pierwsze inaczej należy rozumieć dzień pobytu za granicą, gdy obliczamy minimalną podstawę składek na ubezpieczenia społeczne a inaczej gdy liczymy dietę za czas pobytu za granicą (art.21. ust.1 pkt 20 Updf). Gdy ustalamy minimalną podstawę składek na ubezpieczenie społeczne z czasu przebywania w stosunku pracy za granicą wyłączamy wszelkie nieobecności w pracy z wyjątkiem urlopu wypoczynkowego, na żądanie, urlopu na opiekę nad dzieckiem, Innych płatnych nieobecności i urlopu wychowawczego. Natomiast gdy obliczamy Dochód zwolniony, z czasu pobytu za granicą wyłączamy wszystkie nieobecności.

 

2. Ponieważ dotychczasowa zasada wprowadzania okresu "od-do" przebywania za granicą mogłaby doprowadzić do mnożenia zbyt wielu kartotek, wprowadziliśmy podobną zasadę jak dla zatrudnionych do 183 dni. Należy w polu ilość dni pobytu nacisnąć klawisz INSERT, i na kalendarzu zaznaczyć dni pobytu. To, czy zaliczyć dany dzień jako dzień pobytu za granicą nie jest całkiem oczywiste, szczególnie gdy pracodawca nie prowadzi odpowiedniej ewidencji. Ze sposobu w jaki ZUS prowadzi kontrolę wynika np, że trzeba udowodnić iż pracownik przebywający na urlopie nie wyjechał do kraju.

 

3. Do opisu kartoteki wypłat zagranicznych dodaliśmy informację o sposobie opodatkowania przychodów zagranicznych w związku z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania. Obecnie trzeba zdecydować czy przychody z danego kraju opodatkowane są na zasadach wyłączenia z progresją (wartość domyślna), czy też na zasadach proporcjonalnego odliczenia podatku. Ta zmienna ma bezpośredni wpływ na sposób wypelnienia druku PIT-11.

 

4. Dla zatrudnionych za granicą do 183 dni dodaliśmy dodatkowe sprawdzenie, czy przychód zwolniony nie przekracza części przychodów przypadających proporcjonalnie na okres pracy za granicą. Jak wiadomo przychody zagraniczne są zwolnione z opodatkowania w części równiej 30% diety na każdy dzień pobytu. Musimy więc porównać czy dieta nie przekracza przychodu zagranicznego. Jesli tak, musimy ją ograniczyć do tego przychodu (robi to program).

 

5. Zalecamy (jeśli jest to możliwe) powtórnie przeliczyć wynagrodzenia dla osób zatrudnionych za granicą.

 

6. Dodaliśmy dodatkowe zestawienia, a te które już były, zmieniliśmy, aby uwzględniały nowe zasady. W szczególności dodaliśmy zestawienie czasu pracy i podsumowanie listy płac, w kartotekach zagranicznych. Natomiast w kartotece pracowników dodaliśmy informację uzupełniającą do PIT-11 dla pracowników zatrudnionych w krajach z którymi umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje rozliczenie podatku metodą "proporcjonalnego odliczenia podatku". Informację można drukować dla wszytkich pracowników, program i tak ograniczy się do zatrudnionych we właściwym dla informacji kraju.

 

7. W kartotece pracowników zmieniliśmy zaświadczenei o zarobkach. Obecnie program przed wydrukiem, pyta czy umieścić w stopce tabelki sumę wynagrodzeń, średnią wynagrodzeń, czy też wcale nie drukować stopki.

 

8. W kartotece pracowników zatrudnionych dodano w opcjach (F5) zaświadczenie o zarobkach, które trzeba przekazać do oddziału ZUS dla zatrudnionych emerytów lub rencistów. Jeśli zaznaczymy pracowników, program wybierze rencistów ze zbioru zaznaczonych, jeśli nie zaznaczymy, program wybierze ich spośród wszystkich pracowników.

 

Poniższy tekst opracowano na podstawie:

 

1. Przegląd podatku dochodowego nr 3 (315) z dnia 1.02.2012, GOFIN

 

2. Przegląd podatku dochodowego nr 4 (268) z dnia 20.02.2010, GOFIN

 

3. Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (295) z dnia 01.07.2011, GOFIN

 

4. Interpretacja indywidualna ZUS-CHORZÓW, 060000/403 12049 12005/DUS I/AB z dnia 2005.11.02

 

5. Ustawa o PDoOF

 

 

Przedstawiamy podstawowe zasady wypełniania deklaracji PIT-11 i obliczania minimalnych podstaw składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników zatrudnionych poza granicami kraju:

 

A. Obliczenie minimalnej podstawy składki na ubezpieczenie społeczne.

 

Bez względu na to, w jakim kraju pracuje pracownik, oraz jaką umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisała Polska, oraz bez względu na to, w którym kraju opodatkowane są przychody pracownika, minimalną podstawę ZUS obliczamy w ten sam sposób.

 

1. Ustalamy okres, w którym pracownik wykonuje pracę za granicą. (pozostaje jednocześnie w stosunku pracy i jest oddelegowany do pracy za granicą).

 

2. Z okresu o którym mowa w punkcie 1 wyłączamy okresy pobierania zasiłków i okresy nieskładkowe, a więc te, w których pracownik nie opłacał składek na ubezpieczenie społeczne, lub nie były za niego opłacane. Będą to dni:

 

a. pobierania zasiłku chorobowego lub wynagrodzenia chorobowego

 

b. pobierania świadczenia rehabilitacyjnego

 

c. pobierania zasiłku opiekuńczego

 

d. Pobierania zasiłku macierzyńskiego (okres przebywania na zasiłku macierzyńskim jest okresem składkowym, jednakże ZUS zaleca, aby nie wliczać go do dni pobytu)

 

e. każdej niepłatnej nieobecności (np. NN, urlopu bezpłatnego)

 

3. Zauważmy, że nie wyłączamy z okresu:

 

a. Urlopu wypoczynkowego

 

b. Urlopu na żądanie

 

c. Urlopu okolicznościowego

 

d. Urlopu na opiekę nad dzieckiem

 

e. Każdej innej płatnej nieobecności

 

f. Urlopu wychowawczego

 

4. Obliczamy ilość dni składkowych przypadających na okres zatrudnienia za granicą

 

a. Dni_skl=Dni_zagr – dni_nieskł

 

i. Dni zagr: ilość kalendarzowych dni świadczenia pracy za granicą w danym miesiacu

 

ii. Dni_nieskł: ilość dni kalendarzowych ustalonych zgodnie z punktem 2.

 

5. Określamy kwotę przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Na rok 2012 będzie to 3526zł.

 

6. Ustalamy kwotę minimalnej podstawy ZUS zgodnie ze wzorem

 

a. Min_zus=Wyn_przec*dni_skl/dni_mc

 

i.Wyn_przec: wynagrodzenie o którym mowa w pkt 5.

 

ii. Dni_skl: ilość kalendarzowych dni o których mowa w pkt 4/a

 

iii. Dni_mc: ilość kalendarzowych dni w miesiącu.

 

 

Uwaga: Jak z powyższego wynika, minimalna podstawa ZUS nie zależy odwysokości wypłaconego wynagrodzenia, oraz od terminu jego wypłaty. Zależy wyłącznie od kalendarzowych dni świadczenia pracy za granicą i od przeciętnego wynagrodzenia. Przy czym do dni świadczenia pracy nie wlicza się dni, o których mowa w pkt 2.

 

 

Uwaga: Jeżeli pracownik pracuje w kilku miejscach za granicą oraz (lub) jego wynagrodzenie wypłacane jest w różnych terminach, to aby sprawdzić czy podstawa składek ZUS nie jest mniejsza od podstawy minimalnej należy:

 

a) Zsumować minimalne podstawy zus dotyczące wypłat w zadanym miesiącu.

 

b) Zsumować rzeczywiste podstawy zus od wypłat dokonanych w zadanym miesiącu

 

c) Porównać kwoty z punktu a) i b)

 

B. (Dni_pracy) Dni świadczenia pracy.

 

Przez dni świadczenia pracy za granicą będziemy rozumieć ilość kalendarzowych dni przebywania pracownika za granicą w związku ze stosunkiem pracy pomniejszoną o wszystkie absencje.

 

Przykład:

 

a) Pracownik został oddelegowany za granicę na okres od dnia 15 styczeń 2012 do 30 marzec 2012.

 

b) W dniu 20 stycznia pracownik wykorzystał 2dni urlopu a od 25 stycznia zachorował (choroba trwała do końca miesiąca stycznia)

 

c) Przy obliczeniu Dni_pracy uzględnimy 17 dni pobytu za granicą pomniejszone o 2 dni urlopu i 7 dni choroby. W sumie dni_pracy=8 dni.

 

 

C. PIT-11 dla osób przebywających za granicą do 183 dni (bez względu na kraj).

 

W tym punkcie omówimy sposób wypełnienia PIT-11 dla pracowników, którzy spełniają łącznie 3 warunki:

 

1) Pracownik świadczy pracę za granicą w roku podatkowym, lub w okresie ostatnich 12-tu miesięcy nie dłużej niż 183 dni

 

2) Pracodawca zatrudniający pracownika nie ma siedziby ani miejsca zamieszkania za granicą.

 

3) Wynagrodzenia są ponoszone przez pracodawcę z polską siedzibą.

 

Dla powyższych pracowników należy ustalić, jaka część należnego wynagrodzenia BRUTTO pomniejszona o koszty przypada na okres pracy za granicą, a jaka na okres pracy w kraju. Wynagrodzenie zagraniczne będzie proporcjonalne do okresu pracy za granicą. Tak więc:

 

Dni_pracy: ilość dni świadczenia pracy za granicą (zob pkt B)

 

Dieta: kwota diety za 1 dzień zagranicznej podróży służbowej

 

Dni_mc: ilość przepracowanych dni kalendarzowych w miesiącu ogółem

 

Dochód = BRUTTO - koszty

 

Dochód_zagr = Dochód * Dni_pracy/Dni_mc

 

Brutto_kraj = Dochód – Dochód_zagr

 

Następnie należy określić maksymalną kwotę dochodu zwolnionego (Dz_max) z art. 21 ust 1 pkt 20, czyli 30% przysługującej diety. W tym celu mnożymy 30% diety przez Dni_pracy, o których była mowa w pkt B.

 

Dz_max=Dni_pracy*dieta*30%

 

Następnie ustalamy rzeczywisty dochód zwolniony (Dz), będzie nim mniejsza z kwot:

 

Dz = min(Dochód_zagr , Dz_max)

 

Teraz można już wypełnić PIT-11:

 

Pozycja 35 = BRUTTO – Dz

 

Pozycja 36 = koszty

 

Pozycja 37 = pozycja 35 – pozycja 36

 

Pozycja 38 = 0

 

Pozycja 39 = suma zapłaconych zaliczek na podatek do US

 

Pozycja 75 = składki na ubezpieczenie społeczne

 

Pozycja 77 = składkę na ubezpieczenie zdrowotne nie więcej jak 7.75%podstawy

 

D. PIT-11 dla osób przebywających za granicą ponad 183 dni w kraju, dla którego umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje metodę wyłączenia z progresją.

 

Jeżeli pracownik nie spełnia warunków do opodatkowania w Polsce (zob.C) jego dochód opodatkowany jest za granicą i w całości zwolnionych z opodatkowania w kraju. Najpierw ustalamy maksymalny dochód zwolniony (Dz_max) z art.21. ust.1 pkt 20. a więc:

 

Dz_max = Dni_pracy * dieta * 30%

 

Teraz możemy wypełnić PIT-11

 

Pozycja 35 = Przychody osiągnięte w Polsce

 

Pozycja 36 = koszty uzyskania przychodu ujęte w polskich listach płac

 

Pozycja 37 = pozycja 35 – pozycja 36

 

Pozycja 38 = Wynagrodzenie zagraniczne brutto – Dz_max – koszty uzyskania przypadające na przychody zagraniczne

 

Pozycja 39 = zaliczki na podatek opłacone w Polsce o przychodów krajowych

 

Pozycja 75 = Składki na ubezpieczenie społeczne od przychodów krajowych, zagranicznych oraz opłacone przez pracownika za granicą

 

Pozycja 76 = Składki na ubezpieczenie społeczne opłacone za granicą

 

Pozycja 77 = łączne składki na ubezpieczenie zdrowotne od przychodów krajowych i zagranicznych oraz opłacone bezpośrednio w kraju zatrudnienia,nie więcej niż 7.75% podstawy

 

Pozycja 78 = Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone bezpośrednio w kraju zatrudnienia, nie więcej niż 7.75% podstawy.

 

E. PIT-11 dla osób przebywających za granicą ponad 183 dni w kraju, dla którego umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje metodę proporcjonalnego odliczenia podatku.

 

Jeżeli pracownik nie spełnia warunków do opodatkowania w Polsce (zob.C) jego dochód opodatkowany jest za granicą i w całości zwolnionych z opodatkowania w kraju. Najpierw ustalamy maksymalny dochód zwolniony (Dz_max) z art.21. ust.1 pkt 20. a więc:

 

Dz_max = Dni_pracy * dieta * 30%

 

Teraz możemy wypełnić PIT-11

 

Pozycja 35 = Suma przychodów osiągniętych w Polsce oraz za granicą pomniejszona o Dz_max

 

Pozycja 36 = koszty uzyskania przychodów

 

Pozycja 37 = pozycja 35 – pozycja 36

 

Pozycja 38 = ZERO

 

Pozycja 39 = zaliczki na podatek opłacone w Polsce od przychodów krajowych

 

Pozycja 75 = Składki na ubezpieczenie społęczne od przychodów krajowych, zagranicznych oraz opłacone przez pracownika za granicą

 

Pozycja 76 = Składki na ubezpieczenie społeczne opłacone za granicą

 

Pozycja 77 = łączne składki na ubezpieczenie zdrowotne od przychodów krajowych i zagranicznych oraz opłacone bezpośrednio w kraju zatrudnienia, nie więcej niż 7.75% podstawy

 

Pozycja 78 = Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone bezpośrednio w kraju zatrudnienia, nie więcej niż 7.75% podstawy.

 

 powrót na górę strony

 

 

Wersja 12.01.019 (27.03.2012)

 

1. Z punktu instalacja usunięto punkt "Parametry ekranu". Obecnie, w związku z przygotowaniem programu do implementacji nowego modułu wydruków, rozmiar okna będziemy zmieniać pociągając myszą za ramki. Oczywiście nadal główne okno będzie miało 80x25 znaków oraz korzystanie z programu nie ulegnie zasadniczym zmianom. Zauwazmy tylko, że ponieważ zachowujemy stałą liczbę wierszy i kolumn, rozmiar okna będzie się zmieniać skokowo. Zwiększenie czcionki o 1 piksel powoduje zwiększenie szerokości ekranu o 80 pikseli. W wielu miejscach ekrany i formatki będą nieco niedopasowane do okna. Będziemy to sukcesywnie poprawiać.

 

 

2. Poprawiono błąd związany z obliczaniem korekt VAT-UE w związku z uzyskaniem potwierdzenia wywozu dla WDT po terminie uprawniającym do skorzystania z preferencyjnej stawki 0%. Jeżeli potwierdzenie uzyskano w kolejnym po następnym miesiącu w którym odbyła się WDT. Program nie ujmował tego dokumentu w korekcie VAT-UE.

 

3. W opcji "Zapłać składki ZUS" zwiększono ilość wspólników do 10-ciu.

 

 powrót na górę strony

 

 

Wersja 12.01.021 (3.04.2012)

 

 • Niniejsza wersja to kolejny etap w przygotowaniu programu do nowego modułu wydruków.

 

 • Zastąpiono dotychczasowe decyzyjne okna dialogowe nowymi. Nowe okna zachowują się identycznie jak dotychczas, a więc naciśnięcie klawisza ESC jest równoważne z odpowiedzią „Nie” lub „Rezygnuję”. Naciśniecie pierwszej litery z przycisku wyboru aktywuje go (Np. jeśli na formatce są przyciski „Wydruk” i „Zapis do pdf” naciśniecie litery Z jest równoważne wybraniu przycisku „Zapis do pdf”). Po przyciskach poruszamy się klawiszami kursora (lewy, prawy – góra dół).

 

 • Zastąpiono dotychczasowy pasek postępu innym, który pokazuje się w miejscu belki z opisem dostępnych klawiszy.

 

 • Na prośbę użytkowników w punkcie „Instalacja” przywrócono możliwość wyboru czcionki pokazywanej na ekranie (F. WYBÓR CZCIONKI). Mamy do dyspozycji 5 czcionek. Dotychczasowa „Lucida Console” i cztery dodatkowe "DejaVu Sans Mono", „Courier New”, „Courier Bold”, "Ms Mincho". Ostatnia czcionka to pogrubiony courier.

 

 • Przywrócono możliwość wydruku ekranu (Poprawiono błąd występujący przy wykonywaniu niektórych wydruków).

 

 powrót na górę strony

 

 

Wersja 12.01.022 (5.04.2012)

 

 • W obliczeniach umów zleceń, uwzględniono zmianę przepisów dotyczącą zaokrągleń podstawy podatku i podatku do jednego grosza w górę, od wypłat dywident objętych podatkiem zryczałtowanym.

 

 • Poprawiono obsługę błędów i możliwość przekazania do KSP jako parametru nazwy komputera, z którego uruchamiany jest program.

 

 powrót na górę strony

 

 

Wersja 12.01.023 (6.04.2012)

 

 • Poprawiono obliczanie Funduszu Pracy dla zatrudnionych za granicą (>183dni). Trzeba jeszcze raz przeliczyć listę płac.

 

 powrót na górę strony

 

 

Wersja 12.01.023 (6.04.2012)

 

 • Poprawiono obliczanie Funduszu Pracy dla zatrudnionych za granicą (>183dni). Trzeba jeszcze raz przeliczyć listę płac.

 

 powrót na górę strony

 

 

Wersja 12.01.024 (17.05.2012)

 

1. Poprawiono obliczanie czasu przepracowanego dla pracowników zatrudnionych za granicą powyżej 183 dni, i kilka drobnych błędów.

 

 powrót na górę strony

 

 

Wersja 12.02.005 (7.07.2012)

 

1. Zmieniono bibliotekę wspomagająca wydruki. Zmian jest na tyle dużo, że zostały ujęte w odrębnej instrukcji

 

2. Tworzenie deklaracji i plików pdf nie jest możliwe w systemach rodziny Win 9x

 

3. Zaktualizowano stawki opłaty ekologicznej

 

4. Poprawiono obliczanie czasu przepracowanego dla zatrudnionych za granicą (>183dni).

 

5. Nowa deklaracja ZAP-3 (zamiast NIP)

 

6. Zmieniono sposób drukowania Folio. Obecnie można go wydrukować za miesiąc, albo np. za cały rok. Folio może być drukowane w jednym kawałku (papier A4-poziomo,A3-pionowo lub poziomo i składanka 15" na drukarce igłowej), lub w dwóch częściach (format A4-pionowo). Dla wydruku w dwóch częściach można dodać stronę tytułową, jeśli zdecydujemy się na wydruk w trybie duplex.

 

7. Jeśli z deklaracji wynika kwota do zapłaty, program dołączy do wydruku druk przelewu

 

8. Nowe formatki. Szczegóły w instrukcji o drukowaniu

 

9. W opcji "deklaracja VAT", na pierwszej stronie, można wprowadzić kwotę sprzedaży wg stawki 0%, która wynika ze zwróconego podróżnym podatku (tax free - art.129 pole 24)

 

10. Obecnie każdą deklarację, można wydrukować w trybie korekty, oraz do każdej można złożyć wyjaśnienie ORD-ZU (prawie każdej, niektóre nie przewidują takiego załącznika np. VAT-UE)

 

11. Druk ZUS-Z3 został przerobiony na format rtf. Można go zapamiętać dla wybranej absencji.

 

12. Odblokowano moduł zeznań rocznych. Można wykonywać symulacje, pamiętając jednocześnie, że gdy pod koniec roku pojawią się nowe druki, program instalacyjny usunie wszystkie zeznania.

 

13. Nowe deklaracje VZM-1

 

14. Wszystkie przelewy, które są przygotowywane w formacie csv, wykonane są w standardzie eliksir-0. Ustaliliśmy, że większość (o ile nie wszystkie) banków posiada taki właśnie standard wymiany informacji.

 

15. Wprowadzono dwie wersje wezwania do zapłaty "Groźną" i "łagodną"

 

16. Zmieniono wydruk standardowej listy płac. obecnie możemy wydrukować listę zawierającą jednego pracownika na stronie z informacją RMUA i zaświadczeniem o zawartym ubezpieczeniu zdrowotnym lub. samą listę płac mieszczącą jednego lub dwóch pracowników (zależnie od ilości składników), oraz dodatkowo odrębną listę RMUA

17. Do rachunku w umowach zlecenie dodano potwierdzenie otrzymania wypłaty

 

18. W kartotece kontrahentów dodano opcję dodawania kontrahentów z innej firmy.

 

19. W punkcie "8. Instalacja" i dalej w "A. Parametry stanowiska", na pierwszej stronie należy poinformować program o sposobie edycji plików rtf. Dotychczas przy edycji plików rtf stosowaliśmy metodę polegającą na tym, że wymuszaliśmy na systemie Windows uruchomienie domyślnej aplikacji do edycji tego rodzaju plików. Przy tym sposobie postępowania nie jest możliwe bezpośrednie kontrolowanie momentu gdy edytująca aplikacja zakończy działanie. Do sprawdzania jej stanu sprawdzaliśmy, czy edytowany plik jest otwarty do edycji. Niestety, jeżeli domyślną aplikacją był program WordPad.exe, to ten sposób zawodzi, bowiem WordPad otwiera plik do edycji, wczytuje jego zawartość do pamięci i zamyka plik. Zamkniecie pliku było sygnałem dla KSP, że edycja została zakończona, a ponieważ plik nie zawierał żadnych zmian, KSP nie umieszczało go w bazie danych. Obecnie stosujemy dwie metody. Pierwsza polega w dalszym ciągu na wykorzystaniu do edycji domyślnego programu Windows, i jeżeli nie jest to program WordPad edytowane pole z nazwą programu należy pozostawić puste. Np. do edycji stosujemy program WinWord, OpenOfficeWriter, lub inne. Jeżeli nie mamy innego od WordPad programu do edycji tego typu plików, lub chcemy korzystać z programu WordPad, należy podać w edytowanym polu Pełną ścieżkę dostępu do tego programu. Po instalacji jest ona już wpisana. Tak więc należy ją usuną gdy chcemy skorzystać z innego programu, lub poprawić jeśli WordPad zainstalowany jest w innym miejscu niż proponowane (np. na innym dysku).

 

20. Ostatnio otrzymujemy wiele pytań na temat konfiguracji sprzętu. Oczywiście KSP, uruchomi się obecnie na każdym dostępnym w sprzedaży komputerze, jednakże aby zachować pewien komfort pracy nie polecamy systemu Windows Vista oraz sytemów w wydaniu Home Edition. Jeśli kupujemy monitor, to panoramiczny (6:9), będzie na nim więcej miejsca do wykonywania jednocześnie kilku operacji. (Nie mamy jeszcze sprawdzonej pracy Windows 8 z ekranem dotykowym, wiec nie wiemy jaka jest ergonomia pracy z takim monitorem). Obowiązkowo należy po zakupie odinstalować programy antywirusowe "Kaspersky" i "Avast", i zaopatrzyć się w jakiś "przyzwoity", polecamy ESET NOD32, ESET smart security. Zwykle oferowane komputery mają minimalną ilość zainstalowanej pamięci RAM. Utrudnia to znacznie pracę, bowiem jeśli systemowi Windows brakuje tej pamięci zaczyna korzystać z pamieci virtualnej (z dysku twardego), a jak wiadomo czas dostępu do niej jest liczony w milisekundach (1/1000sek) podczas gdy czas dostępu do pamięci RAM liczony jest w nanosekundach( 1/1000000000sek). Poniżej zestawiamy zalecaną ilość pamieci RAM

 

System operacyjny

Komfort pracy

Standardowy Podwyższony
Windows XP-32bit 1 GB 2 GB
Windows XP-64bit 2 GB 4 GB
VISTA 2 GB 4 GB
Windows 7 i 8 2 GB 4 GB

 

Przy zakupie drukarki, jedną z najważniejszych rzeczy jest dostępność sterowników w języku polskim, pasujacych do systemu operacyjnego. Pozostałe parametry (koszt eksploatacji, jakość wydruków nie mają znaczenia dla programu). Drukarki igłowe muszą mieć zainstalowany standard komend ESC/9 (standard Epson z głowicą 9pin), należy też ustawić w drukarce, aby nadruk strony rozpoczął się z górnym marginesem około 5mm (nie należy nabywać drukarek które nie pozwalają ustawić tego parametru, a same rozpoczynają wydruk z marginesem np. 1,5cm - wydruki nie będą się mieścić na arkuszu).

 

 powrót na górę strony

Wersja 12.02.006 (9.07.2012)

 

 • Wstępnie dopasowano nadruk przelewów do druków dostępnych w sprzedaży (1+3)

 

 • Poprawiono przekazywanie kwoty z kalkulatora do edycji

 

 • Do pełnej listy płac dopisano brakujące wynagrodzenie za urlop

 

 • Poprawiono kilka technicznych błędów

 

 powrót na górę strony

 

 

Wersja 12.02.007 (10.07.2012)

 

 • Poprawa kilku błędów technicznych

 

 • W parametrach wydruków (8.Instalacja/9.Instalacja Drukarki) dodano możliwość ustawienia długości stron dla poszczególnych rozmiarów papieru. Zrobiliśmy to z myślą o tych użytkownikach, którzy posiadają wyłącznie drukarki igłowe starego typu, dla których nie można ustawić małego górnego marginesu. Pamiętajmy, że te parametry są wspólne dla wszystkich drukarek, jeżeli zmniejszymy długość papieru, będzie on niewykorzystany w drukarkach np. laserowych. KSP zakłada górny i dolny margines po około 7mm, jeżeli drukarka drukuje z większym górnym lub dolnym marginesem, to o tę różnicę trzeba pomniejszyć długość strony.

 

 • Na naszym serwerze znajduje się prosty program instalujacy czcionki i biblioteki ocx. Zarówno czcionki jak i biblioteki instalują się przy uruchomieniu programu instalacyjnego, zdarza się jednak tak, że użytkownik kopiuje do nowego komputera cały folder z zainstalowanym programem. W tym przypadku biblioteki pozostają niezainstalowane. Biblioteki są obecne jeśli w komputerze zainstalowany jest office lub inne oprogramowanie, które z nich korzysta. Tak więc, nie zawsze potrzebna jest instalacja. (brak bibliotek poznamy po błędzie systemowym w treści którego będzie wspomniany brak możliwości zainicjowania biblioteki activex.) http://www. logotech.com.pl/ftp.demo/ftp/ksp/tools/Lta_Font_ocx.exe

 

 powrót na górę strony

 

 

Wersja 12.02.008 (11.07.2012)

 

 • Poprawiono w tabeli opłat ekologicznych pozycję 8. samochody do 3.5t zakupione przed 1997r. LPL i ON były zamienione miejscami

 

 • Przy wydruku Faktur i Faktur korygujących, będą się od razu drukowały 2 egzemplarze faktury z opisem Oryginał i Kopia

 

 powrót na górę strony

 

 

Wersja 12.02.009 (12.07.2012)

 • Nowa wersja schematu xml deklaracji PIT-8AR

 

 • Okazało się, że jednak zaliczki podatku zryczałtowanego od wypłaty dywidend (nr 8), są nadal zaokrąglane do pełnego złotego. Przywrócono poprzednią funkcjonalność. Wypłaty te, trzeba jeszcze raz przeliczyć.

 

 • Dodano do Umów zryczałtowanych odsetki od pożyczek (nr.6) - zaliczki od tych wypłat są zaokrąglane do grosza w górę.

 

 • Poprawiono schemat xml deklaracji VAT-7 wysyłanej przez Biuro rachunkowe. Program umieszczał w pliku xml, nr nip wraz z kreskami.

 

 • Przy wydruku deklaracji bez podglądu, bezpośrednio z menu wyboru drukowania, na formatce z wyborem drukarki odblokowano możliwość druku odrębnie stron parzystych i nieparzystych.

 

 • Dla wydruku zestawień zmniejszono lewy margines do 6mm, We właściwościach drukarek należy ustawić możliwie najmniejszy margines lewy i górny. (zwykle po 5mm). W wydruku strony testowej drukarki (w opcji definicje drukarek), dodano na wydruku w lewym górnym rogu, nadruk dwóch przecinających się prostopadłych linii. Punkt przecięcia się tych linii powinien leżeć w odległości 1cm od lewej i 1cm, od górnej krawędzi kartki. Jeżeli punkt ten leży w innym miejscu, to znak że sterownik drukarki jest niewłaściwie dobrany. Z położenia linii można odczytać również minimalne marginesy (odległość od brzegu kartki początków linii). Jeśli będą sygnały, że wydruki nie mieszczą się na papierze, w kolejnych wersjach wykorzystamy tę informację. Na razie mieliśmy 1 taki przypadek.

 

 • Przywrócono możliwość wydrukowania ekranu (CTRL+P)

 

 powrót na górę strony

 

 

Wersja 12.02.010 (16.07.2012)

 • Poprawiono wydruk zestawienia storna fiskalnego (brakowało nazwy firmy i adresu)

 

 • Przy wydruku zaświadczenia o zarobkach program drukował w stopce średnią przy wybranej sumie i sumę przy wybranej średniej

 

 • Poprawiono tworzenie załączników VAT-UE/C

 

 • Poprawiono tworzenie plików pdf (polskie litery w nazwach plików)

 

 • Poprawiono nadruk przelewu podatkowego (nie drukował się okres i typ okresu)

 

 powrót na górę strony

 

 

Wersja 12.02.011 (19.07.2012)

 • Poprawa błędu przy przekazywaniu danych do Płatnika

 

 powrót na górę strony

 

 

Wersja 12.02.012 (23.07.2012)

 • Poprawa błędu przy tworzeniu pliku deklaracji xml w przypadku gdy w nazwie firmy umieszczanej w menu wyboru firm wystepowała litera "Ą" lub "Ł"
 • Przy edycji wzorców na pasku tytułu dodano nazwę pliku ze wzorcem
 • Usunięto problem z tworzeniem archiwum firmy i bazy na niektórych komputerach

 

 powrót na górę strony

 

 

Wersja 12.02.013 (25.07.2012)

 • Począwszy od tej wersji, aby odinstalować program lub bazę danych nie trzeba korzystać z programu instalacyjnego, wystarczy uruchomić instalator w panelu sterowania "Dodaj usuń programy"

 

 • Przy instalacji nowszych wersji z wnętrza programu KSP popełniliśmy błąd polegający na nie odtwarzaniu indeksu tabeli "Komu deklaracja VAT-UE". Poniewarz tabela ta jest odtwrzalna niniejsza instalacja usuwa zawarte w niej dane.

 

 powrót na górę strony

 

 

Wersja 12.02.014 (28.07.2012)

 

 • Poprawa przekazywania korekty deklaracji VAT-UE do programu Edek.

 

 • Poprawa aktualizacji danych (Ewidencja VAT) na podstawie roku 2011.

 

 • Poprawa obliczeń deklaracji VAT-7 korekta, w przypadku wystąpienia pozycji Import towarów z art.33a. Program ujmował na deklaracji jedynie korygowane dokumenty, nie uwzględniając wartości z oryginalnej deklaracji.

 

 

 powrót na górę strony

 

Wersja 12.02.015 (1.08.2012)

 

 • Poprawa wydruku karty zasiłkowej. Program czasem kończył działanie z błędem.

 

 • Jedno z biur rachunkowych wskazało nam na interpretację indywidualna Izby Skarbowej z Bydgoszczy, z której wynika, że kwoty netto od nabyć powinny być umieszczane na deklaracji VAT-7 w takiej proporcji w jakiej podlega odliczeniu podatek VAT naliczony. W związku z tym w opcji parametry konfiguracyjne VAT dodaliśmy 9-tą kartę z danymi. Wprowadzamy tam dla bieżącej firmy metodę stosowaną przy wydruku deklaracji VAT-7. W opcji tej można spowodować aby wybrana metoda została przypisana wszystkim firmom (klawisz F10). Nowa metoda będzie stosowana wyłącznie do deklaracji z roku 2012.

 

 • Dodano stosowne zestawienie dokumentujące wyliczenie proporcjonalnego "Netta". Zestawienie dostępne jest niezależnie od wybranej metody

 

 • W obliczeniach deklaracji VAT zmieniono 8-mą stronę. Pokazany na niej będzie nieodliczony VAT od zakupu samochodów osobowych i od rat leasingowych. Podatek ten będzie tam sumowany jedynie wtedy, gdy Kwota netto z faktury i kwota netto w ewidencji zakupu VAT będą identyczne. Jeżeli użytkownik poprawia kwoty netto w ewidencji zakupów na proporcjonalnie przypadające na podatek odliczony to taka kwota netto traktowana będzie w programie jak Netto od każdego innego zakupu. (Może zostać zmniejszone jedynie z uwagi na proporcję z art.90). Pozostałe zakładki (1..7) nie uległy zmianie - kwoty Netto będa pokazywane w takiej wysokości jak w ewidencji. Tylko w 3 miejscach można zobaczyć proporcjonanie obniżone kwoty Netto:

 

- Na podglądzie i wydruku deklarcji VAT-7

 

- W pliku xml i pdf

 

- w zestawieniu dokumentującym wyliczenie "proporcjonalnego Netta".

 

 • Jak z powyższego wynika, żadne ponowne przeliczenia deklaracji nie jest potrzebne, aby ją wydrukować wg nowych zasad. Pewien problem może pojawić się, gdy będziemy chcieli wydrukować wg nowych zasad korekty do deklaracji sprzed 2012 roku. Wystąpi on wówczas gdy w korygowanym okresie będzie występował jednocześnie zakup samochodu osobowego i raty leasingu od samochodu osobowego. W tym przypadku na 8-mej zakładce należy rozdzielić kwotę nieodliczonego podatku VAT od nabycia samochodu i od leasingu, które to będą ujęte razem w jednej pozycji. (dotychczas mieliśmy tylko jedną wspólna pozycję)

 

 • Gdy będziemy chcieli zapisać zmiany we wzorcu zestawienia, program zapyta nas obecnie, czy chcemy zapisać wzorzec lokalnie (tak jak dotychczas), czy też udostępnić zmiany innym użytkownikom. Jeśli wybierzemy drugą opcję, wzorzec zostanie dopisany do bazy danych i każdy użytkownik, który będzie wykonywał to zestawienie, wykona go wg nowego wzorca. Technicznie - przed wykonaniem zestawienia, program KSP skopiuje udostępniony w bazie wzorzec, do lokalnego folderu użytkownika z wzorcami zestawień.

 

 • Poprawiono błąd w wydruku przelewów do zestawienia w liście płac z umowy zlecenie. Program czasem pomijał niektórych pracowników.

 

 • Poprawiono błąd w wydruku ZUS-Z3, czasem program kończył działanie z błędem.

 

 

 

 powrót na górę strony

 

Wersja 12.02.016 (2.08.2012)

 

 • Poprawiono błąd powstający przy wysyłaniu pocztą email zaznaczonych faktur do klientów biura rachunkowego. Pisaliśmy o nim wcześniej w mailu.

 

 • Poprawiono wydruk korekty VAT-UE (Wewnątrzwspólnotowe Świadczenie usług)

 

 • Przy tworzeniu plików pdf, dołączane są do pliku wykorzystane przy wydruku czcionki. Pozwala to otworzyć plik dowolnemu użytkownikowi komputera z zainstalowanym programem Adobe Reader. Konsekwencją tego faktu jest zwiększony rozmiar pliku pdf. Przy tworzeniu faktur korzystaliśmy z trzech rodzajów czcionek, obecnie korzystamy tylko z dwóch (Arial zastąpiliśmy czcionką Times New Roman), pozwoliło to odchudzić plik pdf o około 400KB.

 

 • Obecnie, gdy nowa wersja programu będzie instalowana z wnętrza programu KSP, program przypomni nam, że podczas instalacji program KSP powinien być uruchamiany w trybie Administratora, lub użytkownik, który instaluje program powinien posiadać uprawnienia Administratora. W systemach VISTA i Windows 7 należy na ikonie skrótu do programu nacisnąć prawy klawisz myszy i wybrać z menu podręcznego „Uruchom jako Administrator”. Żadna funkcjonalność programu związana z instalacją nie została zmieniona, dodano jedynie opisane wyżej ostrzeżenie. Dotychczas użytkownik musiał sam o tym pamiętać.

 

 

 powrót na górę strony

 

Wersja 12.02.017 (3.08.2012)

 

 • W umowach zlecenie dodano odrębny wydruk przelewu do PIT-8AR.

 

 • Poprawiono w płacach wydruk stanu zatrudnienia dla zaznaczonych. Program zawsze drukował zestawienie dla wszystkich pracowników.

 

 • Poprawiono wydruk zestawienia czasu pracy pracowników.

 

 • W wydruku Inwestycji w toku, dodano nazwę firmy i adres.

 

 

 

 powrót na górę strony

 

 

 

Wersja 12.02.018 (11.08.2012)

 

 • Przy wyliczaniu kwot netto przypadających proporcjonalnie na podatek odliczony, zapomnieliśmy uwzględnić dokumentów zakupu paliwa, na których oprócz zakupu paliwa są jeszcze inne zakupy podlegające odliczeniu.

 

 • Zmieniono domyślne rozszerzenie pliku przelewów typu elixir-0 na *.pli (dotychczas było *.csv)

 

 • Na przelewach będzie drukowana pełna nazwa firmy (dotychczas była nazwa skrócona)

 

 • Przy wprowadzaniu danych do składników definiowanych, opcja "Przepisz dane z ubiegłego miesiąca", program będzie przepisywać dane razem z pracownikami. Dotychczas przepisywała tylko wartości - lista pracowników musiała być założona

 

 • Poprawiono działanie klawisza ENTER przy edycji. Naciśnięcie tego klawisza w ostatnim polu edycyjnym zamykało formatkę podczas gdy powinno powodować przejście kursora do pierwszego pola.

 

 • Poprawiono wydruk podsumowania miesiąca w Info Podatkowym. Do przychodów i kosztów właściciela dodano przychody i koszty wg uzgodnień

 

 

 powrót na górę strony

 

 

 

Wersja 12.02.019 (15.08.2012)

 

 • Poprawa zestawienia operacji na wirtualnym rachunku w PLN
   
 • Dla przelewu do VAT-7K zamiast jednocyfrowego numeru okresu będzie się drukował numer dwucyfrowy (np. zamiast 12K3 będzie 12K03)
   

 

 

 powrót na górę strony

 

 

 

Wersja 12.02.020 (07.09.2012)

 

1. Poprawa wydruków: KP/KW (brak wpłacającego na drugim egzemplarzu), ZUS-Z3 (brak składników wypłacanych kwartalnie), Folio właściciela (brak kwot w kol. 13,14 - były tylko wydatki, razem)

 

2. Zmieniono zasady obliczania zaliczek na podatek dochodowy za miesiąc grudzień. (Płatne do 20-go stycznia). Jeżeli użytkownik wprowdzi remanent na dzień 31 grudnia, zaliczka będzie uwzględniała ten remanent. Naszym zdaniem podatnik w celu ustalenia zaliczki za grudzień powinien uwzględnić remanent na 31 grudnia.

 

3. W kartotece "Środki trwałe w budowie", dodano możliwość połączenia inwestycji (klawisz F12). Najpierw należy ustalić do której inwestycji należy dołączyć inwestycje zaznaczone. Inwestycja ta musi być rekordem bieżącym. Następnie trzeba zaznaczyć inwestycje, które zostaną dołączone. Mając bieżącą inwestycję i inwestycje zaznaczone, należy wcisnąć klawisz F12. Wszystkie faktury z zaznaczonych inwestycji zostaną przypisane do inwestycji bieżącej.

 

4. W obliczeniach listy płac usunięto błąd polegający na tym, że po dopisaniu nowego pracownika do listy klawiszem INSERT, program usuwał dane o wypłacie pierwszemu pracownikowi na liście (kwota do wypłaty w gotówce była ujemna).

 

5. Zmieniono funkcję opracowującą pliki z kedu nadesłane przez ZUS. Obecnie zanim przystąpimy do ich analizy w programie KSP, należy założyć na dysku twardym komputera roboczy katalog i wypakować do niego otrzymane pliki xml. Program KSP utworzy podkatalog xml, w katalogu roboczym a w nim komplety korygujące. Najlepiej jest wykonywać analizę otrzymanych plików łącznie, a nie pojedynczo (oznacza to, że najlepiej wypakować wszystkie pliki a nie tylko wybrane). Wynika to z faktu, że ubezpieczeni w deklaracjach rozliczeniowych ZUS najczęściej mają błędy w danych identyfikacyjnych. Jeżeli poprawimy te błędy dla części ubezpieczonych, trzeba będzie to jeszcze raz zrobić przy analizie kolejnej porcji danych z ZUS. Najlepiej wiec zrobić to raz dla wszystkich dokumentów. Celem tego modułu jest utworzenie na podstawie danych nadesłanych z ZUS jednego kompletnego kompletu rozliczeniowego na każdy okres rozliczeniowy. Prawidłowo sporządzony Komplet powinien zawierać:

 

- Jedną deklarację DRA

- Jeden komplet rozliczeniowy RCA zawierający dane o składkach dla właściwych ubezpieczonych

- Jeden komplet rozliczeniowy RZA zawierający dane o składkach na ub. zdrowotne dla właściwych ubezpieczonych

- Jeden komplet RSA z danymi o absencjach i świadczeniach w zadanym okresie

 

Tymczasem dane z ZUS (często pochodzące z wczytania papierowych dokumentów) zawierają często dla rozliczanego okresu:

 

- Wiele deklaracji DRA (kolejne korekty), lub nie zawierają tych deklaracji wcale

- Wiele kompletów RCA,RZA RSA zawierających dane tylko niektórych ubezpieczonych. Np. może wystąpić sytuacja, że za zadany okres mamy 10 kompletów RCA (kolejne korekty), a każdy z nich zawiera niepełne dane o składkach.

- Dane ubezpieczonych są wadliwe.

- Dane dostarczane są w dwóch formatach kedu-2 i kedu-3, często za ten sam okres. Płatnik nie potrafi połączyć ze sobą tych danych.

 

6. Takie dokumenty wczytane do płatnika z pomocą funkcji importu danych, lub zasilania inicjalnego będą dla nas zupełnie nieprzydatne. Na ich podstawie płatnik nie stworzy poprawnej deklaracji korygującej. Będzie brakować pracowników.

 

7. Co robi program KSP. Po wczytaniu kompletów otrzymanych z ZUS, program w pierwszej kolejności zamienia wszystkie dokumenty zapisane w starym formacie kedu-2 na nowy format kedu-3. Następnie tworzy roboczą tabelę, w której zapisuje wszystkie deklaracje wybierając dla danego okresu ostatnią znaną korektę. Tak zbudowany komplet rozliczeniowy za zadany okres otrzymuje numer ostatniej korekty, chociaż zawarte w nim dane mogą pochodzić z różnych korekt. Np. komplet zawiera RCA za styczeń 1999 kowalskiego z 7-mej korekty i Nowaka z pierwszej deklaracji (Nowaka na 7-mej korekcie po prostu nie było).

 

8. Po stworzeniu tabeli z dokumentami, KSP wyodrębnia z niej do odrębnej tabeli wszystkich ubezpieczonych. I to z nimi będziemy mieli najwięcej pracy.

 

9. Do poprawy danych identyfikacyjnych ubezpieczonych służą nam 4 funkcje dostępne pod klawiszami F1..F4. Jeżeli dane będą już poprawne możemy klawiszem F10 utworzyć właściwe komplety. Co zawierają te 4 funkcje? Zawierają dane o ubezpieczonych odpowiednio pogrupowane. W pierwszej kolejności powinniśmy uzgodnić imiona i nazwiska ubezpieczonych. Często ten sam ubezpieczony pojawia się wielokrotnie pod różnym imieniem i nazwiskiem najczęściej z powodu tzw. literówek. Najczęściej imiona i nazwiska zawierające polskie znaki wprowadzone zostały do systemu bez nich. Operację uzgadniania pisowni imion i nazwisk najlepiej wykonać w funkcji F4, która pokazuje nam w tabeli wszystkich ubezpieczonych występujących w plikach otrzymanych z ZUS. Do dyspozycji mamy dwa ułatwienia: klawisz F11 który automatycznie zamieni imiona pisane bez polskich znaków na imiona ze znakami np. PAWEL na PAWEŁ. KSP zawiera bazę kilkunastu najpopularniejszych imion. Dla imion nie występujących w bazie, KSP stosuje metodę stosowaną w zamianie nazwisk. Klawisz F12 zamienia nazwiska bez polskich znaków na nazwiska ze znakami polskimi. Nie wykonuje tego jednak automatycznie, ale proponuje zamianę i oczekuje akceptacji użytkownika dla każdego nazwiska. Chociaż na formatce z akceptacją występuje również imię i identyfikator, to zamianie będzie podlegać wyłącznie NAZWISKO, pozostałe dane nie zostaną zmienione. KSP tworzy najpierw tabelę z nazwiskami zawierającymi polskie znaki. Wybiera do niej te nazwiska, które mają najwięcej polskich znaków. Np. jeżeli w tabeli widnieje nazwisko JOŻWIAK i JÓŻWIAK, do tabeli dodane zostanie jedynie nazwisko JÓŹWIAK (oczywiście nazwiska nie mogą się różnić w pisowni bez polskich znaków). Mając tabelę z nazwiskami, KSP sprawdza, dla każdego z nich, czy istnieje ubezpieczony z nazwiskiem identycznym jak w tabeli - z dokładnością pisowni bez polskich znaków - ale z mniejsza ilością polskich znaków. Jeżeli istnieje, KSP proponuje jego nazwisko do wymiany.

 

10. Pamiętajmy aby po wykonaniu zmian w tabeli ubezpieczonych, zaktualizować ich dane w dokumentach rozliczeniowych (klawisz F10).

 

11. Jeżeli uzgodnimy już pisownię nazwisk i imion, możemy przejść do innych opcji, aby skorygować identyfikatory. W opcji F1 zobaczymy ubezpieczonych z identyfikatorem różnym od numeru PESEL i z wadliwy numerem PESEL. Dane te należy bezwzględnie poprawić, bowiem płatnik pominie takich ubezpieczonych przy imporcie danych.

 

-   NIP należy bezwzględnie zamienić na poprawny PESEL, a w ostateczności można zamienić identyfikator na paszport, pozostawiając jako numer - numer NIP. Program obetnie go do 9-ciu cyfr. Po wczytaniu do płatnika, będzie można potem zmienić dane identyfikacyjne ubezpieczonego. Paszport jako numer identyfikacyjny ma tę zaletę, że w programie płatnik nie podlega żadnej kontroli.

-   Wadliwy PESEL. Koniecznie należy go zmienić na poprawny, lub na paszport.

-   Identyfikatory paszport, lub dowód osobisty są pokazane w tabeli i jeżeli są poprawne mogą tam pozostać.

 

12. Przy edycji kartotek możemy kopiować dane z bieżącej kolumny do schowka (CTRL+C) i wklejać je do tej samej kolumny (CTRL+V) bez konieczności przechodzenia w tryb edycji pola.

 

13. Opcja F2 pokaże nam ubezpieczonych o tym samym nazwisku i imieniu, ale z różnymi identyfikatorami. Taka sytuacja może być jak najbardziej prawidłowa, wymaga jednak szczegółowej analizy. Jeżeli w kartotece wystąpią ubezpieczeni o tym samym nazwisku i imieniu, ale z różnymi identyfikatorami, to komplety danych wczytywane do programu płatnik nie mogą być wczytywane wszystkie jednoczeście. Płatnik pominie takich ubezpieczonych i ich deklaracje. Takie komplety MUSZĄ być wczytane pojedynczo. Mówiąc ogólniej, wczytywana porcja kompletów rozliczeniowych nie może zawierać ubezpieczonych o tym samym nazwisku i imieniu ale o różnych identyfikatorach (taką właściwość ma program płatnik).

 

14. Opcja trzecia pokaże, nam ubezpieczonych o tym samym identyfikatorze ale o różnych nazwiskach i imionach. Ta sytuacja również może być poprawna (np. kobieta zmienia nazwisko), lepiej jednak aby ta tabela była pusta. Zalecamy aby uzgodnić albo nazwiska albo identyfikatory. W przypadku kobiet zmieniających nazwisko najlepiej jest wpisać nazwisko ostatnio używane.

 

15. W tabeli ubezpieczonych możemy wykonywać typowe operacje: drukowanie, szukanie, sortowanie, filtrowanie, edycję.

 

 powrót na górę strony

 

Wersja 12.02.021 (12.09.2012)

 • Nowa dekalracja VAT-7 i VAT-7K w wersji elektronicznej a wraz z nią nowe załączniki ORD-ZU, VAT-ZZ i VAT-ZT

 

 • W opcji "Eksport do płatnika - PIT-4" dodano 2 nowe zestawienia: pierwsze to zestawienie naliczonych składek ZUS za wybrane okresy rozliczeniowe. Zestawienia tego, żąda zwykle ZUS podczas kontroli. Oraz drugie zestawienie, a w zasadzie to "pierwsza przymiarka", do rocznego raportu RMUA.

 

 

 

 powrót na górę strony

 

Wersja 12.02.023 (1.10.2012)

 • Dodano dodatkowe dwie stopy procentowe w ryczałcie ewidencjonowanym. Należy w punkcie "Instalacja/Normy podatkowe/Stawki ryczałtu", zaznaczyć (Spacją, Enterem lub myszą) te stawki, które występują w danej firmie.

 

 • W edytorze zestawień, dodano możliwość dopisywania linii (ENTER) i ich usuwania (CTRL+DEL). Można też dopisać znak podziału strony (CTRL+INSERT).

 

 • Ponieważ dotychczas klawisz ENTER wprowadzał edytor w tryb sumowania liczb, obecnie ten tryb wywołamy po naciśnięciu jednego z klawiszy: ALT+, ALT-, CTRL+, CTRL-. Klawisz ENTER dopisuje lub łamie linię. Należy mieć na uwadze, że usunięcie znaku podziału strony lub dopisanie zbyt wielu linii, może spowodować iż taka zmodyfikowana strona nie zmieści się na zadrukowywanym arkuszu.

 

 • Na przelewach na podatek dochodowy zamiast formularza PIT będzie widniał opis PIT-5. Pozostałe formularze bez zmian PPL, PPE.

 

 • Dodano możliwość wydruku przelewu w postaci nadruku na drukarce laserowej (A4-dwa odcinki). Przypomnijmy, że do sterowania położeniem napisów na wzorcu służą dwa kody sterujące i {xx}. We wzorcach przelewów zastosowano dwa kody przesuwa wszystkie następne linie o 62mm w prawo a kod {96} przesuwa następną linię o 96mm w dół.

 

 • W dofinansowaniach PFRON, zmieniono kwotę płacy minimalnej, która od września 2012 brana jest z roku poprzedniego (1386zł).

 

 

 powrót na górę strony

 

Wersja 12.02.024 (8.10.2012)

1. Poprawiono wydruk bieżących płatności w ryczałcie. Program podawał kwotę rocznego podatku zamiast miesięcznej zaliczki. dodatkowo wydruk nie mieścił się na kartce A4.

 

2. Poprawiono kartę wynagrodzeń. Program drukował podstawę do ZUS z umowy zlecenie dodając kwotę brutto od nieozusowanych umów. 

 

3. Zaktualizowano kwoty płacy minimalnej na 2013 rok i granicznej kwoty odpisu amortyzacyjnego de-minimis 

 

4. Zmieniono czcionki tak, aby pliki pdf były mniejsze. Obecnie czcionki nie są już instalowane w systemowym katalogu windows, tylko tymczasowo ładowane do pamięci przy uruchamianiu programu KSP. Jest oczywiste, że czcionki które są aktualnie w użyciu nie dają się usunąć, w związku z tym, aby zabezpieczyć sobie możliwość zmiany tych czcionek w przyszłości, program instalacyjny będzie wymagał od użytkownika aby zamknął przed instalacją wszystkie uruchomione programy KSP (np. te z ubiegłych lat). Jeśli programy nie zostaną zamknięte, program instalacyjny upomni się o ich zamknięcie. 

 

5. Poprawiono przekazywanie do płatnika podstawy do ubezpieczeń dla osób przebywających na urlopie wychowawczym. Raport z obliczeń był poprawny, a do płatnika wędrowała minimalna podstawa. 

 

6. Dotychczas w edytorze wydruków nie było mozliwości usunięcia znacznika końca strony, jeśli strona ta była ostatnią stroną wydruku. Obecnie po naciśnięciu klawisza DEL lub CTRL+DEL na ostatniej linii (ze znacznikiem końca strony - żółte kropki), program zmieni kolor tej linii z żółtej na czrwoną. Przywrócenie koloru zółtego po naciśnięciu klawiszy CTRL+INSERT na tej linii. Kolor czerwony oznacza, że jeśli skierujemy wydruk na drukarkę igłową, program nie będzie wysuwał strony po napotkaniu czerwonej linii. 

 

7. Jeśli będziemy drukować faktury na drukarce igłowej, to bez względu jakie parametry drukarki zostną ustawione program wykona następujące operacje: 

 

- zawsze ustawi parametr ilość kopii=1

 

- niezależnie od wyboru stron do wydruku, na drukarkę zostaną skierowane wyłącznie strony nieparzyste

 

- z wydruku zostanie usunięty napis Oryginał

 

8. Przywrócono możliwość wydrukowania folio ryczałtowca z podsumowaniem narastająco

 

9. Jeżeli pracownik ma wypłacaną wypłatę (lub inne jej elementy) w miesiącu w którym już nie jest pracownikiem to przy obliczeniach podatku nie jest uwzględniana ulga, a do programu płatnika będzie przechodził z kodem 3000 

 

10. Przy projektowaniu własnych list płac dodano składnik FP i FGŚP 

 

 

 powrót na górę strony

 

Wersja 12.02.025 (22.10.2012)

 

1. W edytorze wydruków można wysunąć pojedynczą linię na drukarce igłowej po naciśnięciu klawiszy CTRL+L

 

2. Poprawiono obliczanie rocznego podatku (PIT-28) w info podatkowym właściciela.

 

3. Do czcionek dodano niemieckie znaki diakrytyczne

 

4. Do listy miejscowości w gminach dodano TYNIOWICE (Podkarpackie).

 

5. Przy aktualizacji historii wynagrodzeń na podstawie roku 2011 aktualizują się jedynie ci pracownicy, którzy znajdują się w kartotece pracowników i byli w niej podczas instalacji na nowy rok. Dzieje się tak dlatego, że pracownicy w roku 2011 i w roku 2012 powinni posiadać ten sam unikalny numer Id. Obecnie, gdy nie wszyscy pracownicy zostaną zaktualizowani możliwe jest dokonanie następnej aktualizacji. Pracownicy będą identyfikowani nie przez unikalny numer ID ale przez numer PESEL. Do dośc ryzykowna operacja, ale czasem jedyna możliwa, gdy w bieżącym lub ubiegłym roku wczytywano dane archiwalne po zainstalowaniu programu na nowy rok. Program po wykonaniu zwykłej aktualizacji zada użytkownikowi stosowne pytanie o aktualizację wg PESEL.

 

6. W opcji WDT eksport dodano powiązanie sprzedaży z magazynem samochodów (klawisz M).

 

7. Poprawiono przekazywanie danych do płatnika. W celu uniknięcia płacenia wysokiego ZUS, czasem pracodawca zatrudnia pracownika na dwie umowy miesięcznie. Pierwsza jest w całości "ozusowana", natomiast dla drugiej opłacane są wyłącznie składki zdrowotne. Do tej pory KSP przekazywało do płatnika tak zatrudnionego zleceniobiorcę na dwóch oddzielnych deklaracjach pierwszej RCA i drugiej RZA. Zleceniobiorca powinien być przekazany na jednej deklaracji RCA z łączną kwotą wypłat.

 

8. Dla użytkowników, którzy mają wykupioną opcję statystyk dodaliśmy kilka nowych analiz. Aby jednak móc z nich w pełni skorzystać należy uzupełnić kilka danych.

 

  • W module "Instalacja/użytkownicy/Wszyscy użytkownicy" można obecnie klawiszem INSERT naciśnietym w polu "imię i nazwisko operatora" przyporządkować operatora do pracownika zatrudnionego w biurze rachunkowym. Tym sposobem, będziemy mogli łatwiej ustalić średnie miesięczne koszty związane z zatrudnieniem operatora.
  • W module "TABELE PODATKOWE" dodano nowy punkt "Parametry analiz". Na punkt ten składają się trzy opcje

 

1. Przyjmowane dokumenty i terminy określone w umowie. W tym punkcie możemy przypisać każdej firmie numer dnia, w którym firma zobowiązana jest dostarczyć dokumenty do biura. Dodatkowo dla każdej firmy możemy wprowadzić datę przyjęcia porcji dokumentów ich ilość i ewentualnie uwagi. Dane tu wprowadzone będą prezentowane na wykresach, z których będzie się można dowiedzieć jak klient dostarcza dokumenty do biura i jak dokumenty te są wprowadzane. W opcji działa grupowe podstawianie pod zaznaczone rekordy (F2). Do tej opcji mają dostęp wszyscy operatorzy.

 

2. Koszty pracy. W opcji zobaczymy listę wszystkich operatorów. Jeżeli zaznaczymy operatorów i wciśniemy klawisz F8, program wyliczy dla nich średnie miesięczne koszty pracy z ostatnich 6 miesięcy i umieści w kolumnie "koszty pracy". Operatorzy, którzy nie będą powiązani z kartoteką pracowników biura po wykonaniu tej operacji pozostaną zaznaczeni. W opcji działa podstawianie wartości pod zaznaczone rekordy (F2). Do kolumny drugiej możemy wpisać dodatkowe koszty związane z pracą operatora np. koszty ogólnozakładowe lub prowizje z poza listy płac. Do opcji ma dostęp jedynie SuperAdministrator.

 

3. Przychody biura. W tej opcji (dostęp do niej ma jedynie SuperAdministrator) możemy wprowadzić średnie miesięczne przychody biura związane z prowadzeniem ksiąg danego klienta. Mamy tu też możliwości automatycznego wyliczenia tych przychodów. Klawisz F8 odszuka w księdze klienta faktury kosztowe wystawione przez biuro i ustali średnią, miesięczną wartość przychodów. Natomiast klawisz F9 przychody te ustali na podstawie wystawionych przez biuro faktur w module fakturującym. W opcji działa podstawianie wartości pod zaznaczone rekordy (F2).

 

9. Mamy więc, w programie wiele pożytecznych informacji. Wiemy jakie przychody generuje klient biura, ile kosztuje pracownik, ile czasu poświęca firmie, ile dokumentów do niej wprowadza. Mamy więc komplet informacji aby ocenić pracę operatora, jej rytmiczność, współpracę z klientem i opłacalność umowy z klientem. Oceny możemy dokonać na podstawie sporządzanych wykresów. W programie dodano ich kilka. Dotychczas mieliśmy do dyspozycji jedynie analizę pracy operatora: kiedy wprowadza dokumenty, kiedy pracuje, kto jest najpracowitszy, a kto najmniej wydajny itp. Obecnie analizy powiększyliśmy o kontekst pracy z poszczególnym klientem biura. Do dyspozycji mamy następujące analizy:

 

* W opcji Użytkownicy/Statystyki dodaliśmy wykres "Operator i jego firmy". Po wybraniu z listy operatora możemy zobaczyć listę firm, w których wprowadza dokumenty z informacją o ilości wprowadzanych w danej firmie dokumentów i udziale procentowym dych dokumentów w zbiorze wszystkich dokumentów wprowadzonych przez operatora. Analiza przeprowadzana jest za wybrany okres i może pokazywać tak jak opisaliśmy wyżej wprowadzone dokumenty lub czas pracy operatora w firmie.

 

* Pozostałe analizy znajdują się w opcji statystyki w info-podatkowym. Pierwsza z nich to "Dokumenty i czas pracy w firmie". Wykres pokazuje łączną pracę wszystkich operatorów wprowadzających dane do bieżącej firmy. Wykres może pokazać w zależności od wybranej opcji:

- Ilość wprowadzanych dokumentów
- Czas pracy operatorów
- Ilość wprowadzonych dokumentów na godzinę pracy, czyli inaczej trudność wprowadzanych dokumentów, lub wydajność operatorów w danej firmie.

Dane możemy zobaczyć za okres jednego miesiąca lub wszystkich miesięcy, wtedy dane za poszczególne miesiące zostaną na siebie nałożone. Dodatkowo możemy zobaczyć dane w ujęciu rocznym w podziale na poszczególne miesiące.

Ranking firm - Dokumenty i czas pracy. Opcja pokaże nam uporządkowaną listę firm za wybrany miesiąc lub za cały rok. Na pierwszych miejscach znajda się firmy, z największą ilością dokumentów - z największą ilością poświęconego im czasu oraz z najmniejszą wydajnością - czyli te w których najwolniej wprowadza się dokumenty.

Terminowość wpływu dokumentów. Wykres pokaże nam za wybrany miesiąc lub sumę wszystkich miesięcy: daty i ilości dostarczonych do biura dokumentów (niebieskie słupki), Termin ich dostarczenia wynikający z umowy (czerwona linia) oraz ilości dokumentów wprowadzonych do danej firmy. Możemy, więc ocenić jak operatorzy pracują z danymi klienta, czy klient jest terminowy, czy praca operatorów jest rozłożona w czasie czy też skupiona na kilku dniach miesiąca.

Przychody i koszty biura. Analiza pozwala ocenić jak zmienia się dochodowość klienta w trakcie roku. Z jednej strony wiemy jakie przychody generuje klient, z drugiej strony wiemy ile kosztuje nas każdy z operatorów. Można więc obliczyć, jaka część kosztów operatora przypada na prowadzoną firmę i określić dochód oraz koszt wprowadzenia jednego dokumentu. Analiza może być prowadzona na podstawie czasu, jaki operator poświęca firmie lub ilości wprowadzonych dokumentów. Te dwa elementy powtarzają się przy wszystkich następnych analizach. Chodzi o to aby ustalić jaka część wynagrodzenia operatora przypada na analizowaną firmę. Można to zrobić ustalając proporcję ilości dokumentów jakie operator wprowadził do firmy do ilości wszystkich wprowadzonych przez niego dokumentów w zadanym okresie, lub ustalając proporcję czasu pracy z daną firmą do łącznego czasu pracy we wszystkich prowadzonych przez niego firmach w zadanym okresie.

Ranking dochodowości. Z poprzednią analiza wykonywaną dla bieżącej firmy koresponduje ranking dochodowości. Wykres pokazuje najbardziej lub najmniej dochodowe firmy. Lub firmy w, których wprowadzenie jednego dokumentu jest najdroższe lub najtańsze. Na czerwono oznaczone są te słupki które pokazują wysokość straty. Ranking można wykonać za wybrany okres.

Firma i operatorzy. Analiza pokazuje bieżącą firmę a w niej operatorów, którzy wprowadzają dokumenty. Pokazany jest procent wprowadzonych dokumentów przez operatora do tej właśnie firmy spośród wszystkich firm, do których operator wprowadza dane. Pokazani są jedynie ci operatorzy, którzy miesięcznie wprowadzają co najmniej 10 dokumentów.

 

 

 powrót na górę strony

 

Wersja 12.02.027 (30.10.2012)

 

 

 1. Poprawiono błąd związany z przekazywaniem korekt deklaracji VAT-7 dotyczących roku 2011, do programu bcEdek. Program tworzył plik xml wg nowej struktury tego pliku. Okazało się jednak, że MF zmieniło zasadę i deklaracje korygujące składane obecnie za rok 2011 mają mieć starą strukturą. (Trudno ustalić, kiedy nastąpiła ta zmiana, jeszcze 2 tygodnie temu wszystko działało). MF zmieniło schemat najnowszej deklaracji dodając ograniczenie, że może dotyczyć wyłącznie roku 2012 i następnych)
   
 2. Zmieniono opcję wprowadzania remanentu, przez dodanie dodatkowej kolumny "uwzględnij w zaliczce". Przez naciśnięcie w tej kolumnie klawisza ENETR możemy wybrać odpowiedź twierdzącą lub przecząca. Wybranie odpowiedzi przeczącej spowoduje, że program nie będzie uwzględniał tak oznaczonego remanentu w obliczeniach miesięcznej (lub kwartalnej) zaliczki na podatek. Tym niemniej remanent ten zostanie zawsze uwzględniony podczas importu danych do zeznań rocznych i podczas wydruku folio.
   
 3. Niektórzy użytkownicy wprowadzają do ewidencji zakupów VAT, zakupy ze stawką 0% i zwolnione. Jeżeli w konfiguracji VAT będa mieli zaznaczoną drugą metodę umieszczania kwot NETTO na deklaracji, to zakupy te zarówno w ewidencji jak i na deklaracji nie będą zawierać kwot netto wg stawek 0% i zw.
   
 4. Dla wypłat umieszczanych na dekalracji PIT-8C dodano eksport przelewów w formacie Eliksir-0
   
 5. W sprzedaży, w opcji wprowadzania faktur zaliczokowych i rozliczania zaliczek dodano stosowne zestawienie zaliczek nierozliczonych i wszystkich zaliczek
   
 6. W zakupach dodano opcję ewidencji i rozliczania zaliczek. Opcja działa podobnie do zaliczek w sprzedaży. Przy rozliczeniu zaliczki, gdy dokument przekazywany jest do księgi, program umieszcza go w kolumnie ZAKUPY. Gdyby nie były to zakupy, ale pozostałe wydatki, należy w opcji zakupy krajowe zmienić typ dokumentu z "Z" na "I".
   
 7. Zaktualizowano ceny 1m2 dla celów wypełniania deklaracji VZM-1.
   

 

 powrót na górę strony

 

 

Wersja 12.02.028 (7.11.2012)

 

 

1. Poprawiono błąd związany z obliczaniem podstawy zasiłku. Błąd występował w sytuacji, gdy pierwszy miesiąc okresu zasiłkowego (12-ty miesiąc wstecz) pokrywał się z miesiącem zatrudnienia, oraz pracownik przepracował więcej niż połowę tego miesiąca, ale nie cały. Program uwzględniał ten miesiac w obliczeniach podstawy zasiłku.
 

 

2. Poprawiono błąd w obliczeniu podatku zryczałtowanego (ryczałt ewidencjonowany) w przypadku gdy jedynym przychodem danego miesiaca był przychód ujemny
 

 

3. W danych płacowych pracownika, na pierwszej stronie można teraz zaznaczyć, że pracownik jest pracownikiem tymczasowym (ustawa z 9 lipca 2003 "o zatrudnianiu pracowników tymczasowych"). Pracownik taki różni się w programie od "zwykłego pracownika" sposobem obliczania wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu za urlop. Obydwa składniki są obliczane w identyczny sposób. Program ustala sumę składników wliczanych do podstawy urlopu z okresu poprzedzającego miesiąc urlopu od początku okresu zatrudnienia. Sumuje również liczbę dni roboczych czasu nominalnego i dodatkowych dni roboczych przepracowanych w tym okresie. Następnie dzieli tak obliczoną sumę składników przez sumę ilości dni otrzymując średnią stawkę dzienną. Wynagrodzenie za urlop jest iloczynem tej stawki i ilości dni urlopu. Ponieważ w programie nie wprowadzamy ilości dni ekwiwalentu, lecz ilość godzin, należy dla takiego pracownika niezależnie od wymiaru etatu wpisywać jako ilość godzin ekwiwalentu iloczyn ilości dni ekwiwalentu i liczby 8. Np. jeśli pracownik ma mieć 2 dni ekwiwalentu to należy wpisać 16 godzin.
 

 

4. Jeżeli brak jest miesięcy z których możnaby ustalić stawkę dzienną urlopu, stawka ta ustalana jest na podstawie danych bieżącego miesiaca (miesiąca urlopu). Taka sytuacja nie powinna wystąpić, bowiem pracownik nabywa prawo do pierwszych 2 dni urlopu dopiero po przepracowaniu pełnego miesiąca.
 

 

5. Absencję uzupełniono o raport z obliczeń urlopu dla pracownika tymczasowego.

 

 powrót na górę strony

 

Wersja 12.02.029 (9.11.2012)

 

 

1. W normach podatkowych dodano jeszcze jedną stawkę ryczałtu 10%. Należy pamiętać, że powinniśmy zaznaczyć tylko tyle stawek ile rzeczywiście występuje w danej firmie. z jednej strony przyśpiesza to wprowadzanie danych, a z drugiej formatki są tak skonstruowane, że pozwalają pokazać jednocześnie 5 stawek ryczałtu. Gdy zaznaczymy wszystkie 6 stawek wygląd formatek będzie mało przejrzysty.
 

2. Zaktualizowano tabelę odsetek podatkowych

 

 powrót na górę strony

 

 Wersja 12.02.030 (4.12.2012)

  

 • Poprawiono błąd związany z przekazywaniem deklaracji PIT-11 i PIT-40 do programu bcEdek dla zaznaczonych pracowników. Błąd polegał na umieszczaniu w deklaracji danych osobowych pierwszego pracownika na liście.

 • Dodano "Główny pasek menu" (w miejscu jak na obrazku). Niektóre funkcje programu (aktualizacja programu, zmiana bazy, statystyki) zostały przeniesione do głównego paska menu.

 • Dodano edycję wzorca PIT-11 dla drukarek igłowych.

 • Dodano 80 organizacji pożytku publicznego
 • Zaktualizowano minimalną podstawę składki na ubezpieczenie społeczne osób przebywających na urlopie wychowawczym. Zaktualizowano ograniczenie dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe
 • Nowe deklaracje PIT-26, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Deklaracje wykonaliśmy na podstawie projektu, który znajduje sie w podpisie MF. Na razie zostały zmienione jedynie formularze, ich wersja elektroniczna jest bez zmian. Zablokowano dostęp do zeznań użytkownikom bez ważnej licencji z opcją zaznań na rok 2012.
 • We wnioskach VZM-1 dodano wykaz materiałów obowiązujący od 2011 roku. Zmiana wykazu (na stary) po naciśnięciu klawisza
 • Z uwagi na sporo uwag od użytkowników dotyczących ich zdaniem zbyt małego rozmiaru formatki kalkulatora (rozmiar oczywiście można było zmieniać, ale nie poprzez rozciągnięcie formatki tylko klawiszami kursora + CTRL), zmieniono formatki kalkulatorów na „rozciągliwe”. Przy okazji w kalkulatorze standardowym dodano tryb dodawania godzin (klawisz G). Szczegółów można się dowiedzieć w helpie po naciśnięciu klawiszy ALT+H. Dodano też wyliczanie kwoty netto i vat od brutto. Oprócz działających dotychczas klawiszy F2,F3 itd. Dodano operatory N i V. Wyliczenie vatu 23% od 1000 zł brutto wykona się po naciśnięciu 1000 V 23 Enter. Wyliczenie kwoty netto od 1000 zł brutto wg stawki 23% wykona się po naciśnięciu 1000 N 23 Enter.
 • Ponieważ niewiele osób korzysta z kalkulatora opisowego znacznie uproszczono jego funkcjonalność, obecnie można w nim wykonywać jedynie operacje arytmetyczne. Jedyna dostępna funkcja to skala(kwota;rok), Funkcja ta oblicza podatek wg skali z roku „rok” od dochodu „kwota” np. skala(10000;1992) obliczy podatek od kwoty 10000zł wg skali z roku 1992. W programie dostępne są skale od 1992 roku. Jeśli rok zostanie pominięty podatek zostanie obliczony wg bieżącej skali np. skala(1000)
 • Zmieniono zasady obsługi schowka. Obecnie można kopiować dane z KSP, które będą dostępne dla innych aplikacji (również dla KSP). Ze schowkiem generalnie można wykonywać dwie operacje. Kopiowanie do schowka (Ctrl+C) oraz wklejanie ze schowka (Ctrl+V). Opcje wklejania i kopiowania dostępne są również po naciśnięciu prawego klawisza myszy. Omówimy w kolejności poszczególne opcje menu podręcznego a następnie omówimy działanie skrótów klawiaturowych. W podręcznym menu mamy do dyspozycji następujące opcje:

a. Kopiuj tekst z ekranu do schowka. Wybranie tej opcji skopiuje do schowka cały tekst dostępny na formatce w takim układzie jak występuje na formatce. Jak wiemy klawisze CTRL+P kopiują tekst z formatki do edytora wydruków, w tym przypadku ten sam tekst kopiowany jest do schowka. Tekst ten będzie dostępny dla innych aplikacji np. dla edytora tekstów lub notatnika. Aby zachować formatowanie formatki należy wybrać w edytorze czcionkę o stałej szerokości np. Courier New Roman.

b. Kopiuj Wszystkie pola do schowka. Jeżeli formatka znajduje się w trybie edycji opcja pozwala skopiować wszystkie pola edycyjne do schowka. Pola te będą dostępne jedynie dla aplikacji z firmy Logotech. Zawartość schowka dla innych aplikacji nie ulegnie zmianie

c. Kopiuj pole do schowka. Program kopiuje wskazane myszą (lub bieżące) pole do schowka dwa razy, raz jako tekst dostępny później dla innych aplikacji (oraz dla KSP) i drugi raz jako pole widoczne w schowku wyłącznie w programie KSP.

d. Kopiuj wiersze do schowka. Jeżeli bieżąca formatka zawiera tabelę (wiersze i kolumny), to po wybraniu tej opcji zostaniemy poproszeni o zaznaczenie kolumn, które mają się znaleźć w schowku, program skopiuje zaznaczone (lub wszystkie) wiersze tabeli do schowka w formacie, który będzie zrozumiały dla aplikacji Excel. Wklejenie zawartości schowka do excela przeniesie do niego zaznaczone wiersze i wybrane wcześniej kolumny.

e. Wklej pole ze schowka. Opcja wkleja zapisane w schowku pole (opcja c.) do pola na którym wciśnięto prawy klawisz myszy.

f. Wklej pole z formatki. Jeżeli bieżąca formatka jest identyczna z formatką zapamiętaną w opcji b), program wklei wskazane pole z zapamiętanej formatki do pola wskazanego prawym klawiszem myszy.

g. Wklej wszystkie pola z formatki. Jeżeli w schowku znajdują się zapamiętane wszystkie pola formatki (opcja b) i bieżąca formatka jest taka sama jak zapamiętana, to zostaną skopiowane wszystkie pola zapamiętanej formatki do formatki bieżącej.

h. Wklej tekst ze schowka. Opcja kopiuje tekst zawarty w schowku. Do bieżącego, wskazanego prawym klawiszem myszy pola. Tekst może pochodzić z innych aplikacji.

i. Wyczyść schowek. Opcja usuwa całą zawartość schowka.

 

 • Większość aplikacji podczas operacji kopiowania usuwa dotychczasową zawartość schowka i zastępuje ją nową. Ponieważ KSP może skopiować do schowka dane różnego typu (wszystkie pola, wybrane pole, tekst), podczas kopiowania usuwane są dane jedynie tego samego typu co dane kopiowane. Jeżeli wiec skopiowaliśmy do schowka wszystkie pola formatki, i obecnie kopiujemy do schowka wybrane pole, to w schowku nadal pozostaną skopiowane wszystkie pola.
 • Powyższe operacje można wykonać z pomocą skrótów klawiaturowych, mamy do dyspozycji 4 klawisze Ctrl+C, Ctrl+Shift+C, Ctrl+V, Ctrl+Shift+V. Ponieważ klawisze są tylko 4 a możliwych do wykonania operacji jest 9, to którą akcję podejmie program po naciśnięciu klawisza będzie zależeć od innych okoliczności.

Ctrl+Shift+C: po naciśnięciu tych klawiszy program podejmie jedną z dwóch akcji: Do schowka zostanie skopiowany tekst z bieżącej formatki, jeżeli nie ma na niej aktywnych pól edycyjnych, (zob. a) lub skopiowane zostaną wszystkie pola edycyjne – jeśli są (zob. b)

Ctrl+Shift+V: klawisze wywołują akcję opisaną w punkcie g). Wszystkie pola z zapamiętanej formatki zostaną wklejone do formatki bieżącej jeśli formatka zapamiętana jest identyczna z bieżącą.

Ctrl+C: klawisze mogą wykonać operacje opisane w punktach a) c) d). I tak:

- Jeżeli na bieżącej formatce brak jest aktywnych pól i formatka nie jest tabelą, wykonana zostanie akcja a), a więc skopiowanie tekstu do schowka
 

- Jeżeli na bieżącej formatce brak jest aktywnych pól edycyjnych i bieżąca formatka jest tabelą, program wykona akcję d), a więc skopiuje wiersze tabeli do schowka w formacie Excela.
 

- Jeżeli bieżąca formatka zawiera pola edycyjne, program dla bieżacego pola wykona akcję c), a więc skopiuje pole i tekst z pola do schowka, tekst będzie dostępny dla innych aplikacji.
 

 

Ctrl+V: Te klawisze mogą wykonać akcje opisane w punktach e,f,h). Zawsze wklejane jest do bieżącego pola dostępna w schowku zawartość w następującej kolejności:

a) Zapamiętane wcześniej pole bieżącej formatki.
 

b) Odpowiednie pole z zapamiętanej formatki, gdy zapamiętano wszystkie pola.
 

c) Zapamiętane pole z innej formatki opcją Ctrl+C.
 

d) Tekst ze schowka zapamiętany w innej aplikacji.
 

Tak więc, jeśli w schowku znajdują się zapamiętane wszystkie pola jakiejś formatki, nie będzie możliwe wklejenie tekstu z innej aplikacji, bowiem pierwszeństwo ma zapamiętana formatka.
 

 

 powrót na górę strony

 

 Wersja 12.02.031 (12.12.2012)

  

 

 1. Zaktualizowano tabelę odsetek podatkowych
   
 2. Odblokowano opcję "Instalacja na Nowy Rok". Należy pamietać o wykonaniu aktualizacji programu. Po zainstalowaniu na Nowy rok program działa w oparciu o przepisy roku 2012.
   
 3. Poprawiono przekazywanie PIT-11 z umów zlecenia do bcEdka
   
 4. MF opublikował nowe schematy elektroniczne deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Schematy te zostały uwzględnione w programie.
   
 5. Zmieniono nieco wydruk rocznej infromacji RMUA
   
 6. Przelewy eliksir dla umów zleceń będą tworzone jedynie dla zaznaczonych wypłat (jedynie zaznaczone wypłaty będą sumować się do przelewu)
   
 7. Przy przelewach do PIT-8c dodano możliwość wprowadzenia dodatkowego opisu, Jeśli wystąpi dodatkowy opis, będzie drukowany w drugiej linii tytułu zapłaty. Linia pierwsza zawsze będzie zawierać tekst "PIT-8C za m-c październik 2012". Oczywiście październik jest tu jedynie przykładem tekstu.
   

 

 powrót na górę strony

 

 Wersja 12.02.034 (9.01.2013)

  

 

 

 • Pan Minister przeniósł schemat deklaracji do innego katalogu, skutkuje to brakiem pozytywnego potwierdzenia przesłania deklaracji (błąd 401). Oczywiście zaktualizowaliśmy ten katalog.
 • Poprawiliśmy też kilka drobnych błędów.
 • Nowa wersja na rok 2013 będzie dostepna około 20-go. Na razie, można z powodzeniem instalować na nowy rok wersję 12.02.032 .. 034. Należy się jednak wstrzymać z wprowadzaniem nowych dokumentów do księgi i do VAT tak długo jak to możliwe, bowiem niektóre dokumenty trzeba będzie po instalacji poddać powtórnej edycji, dotyczy to tych dokumentów, które nie są zapłacone, lub są zapłacone w częściowo. Program instalacyjny przyjmie że istniejące dokumenty są zapłacone w całości, jeżeli jest inaczej, trzeba będzie to zmienić, dlatego lepiej poczekać z wprowadzaniem dokumentów na wersję 13.01.001. Nie jest to bezwzględna konieczność a tylko propozycja.


 

 powrót na górę strony

 

 Wersja 12.02.035 (13.01.2013)

 

 • W zeznaniach rocznych poprawiono wyliczanie składki (klawiszem INSERT) na ubezpieczenie społeczne w miesiącu kwietniu, zamiast 19.52% było 19.53%.
 • Zaktualizowano odsetki i kursy walut

 

  

 powrót na górę strony

 

Centrum pobierania aktualizacji Obsluga klienta wazne